Γυμνάσιο 2021-2022

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ & Β’ & Γ’ Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2021-2022
Ωρολόγιο πρόγραμμα ΓΥΜ ΚΑΙ ΓΕΛ 2021-2022

το σχολικό έτος 2020-2021 είχαμε το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα. Από τη σύγκριση των προγραμμάτων προκύπτει ότι στην Α και Β γυμνασίου έχουμε 1 ώρα την εβδομάδα παραπάνω και στην Γ γυμνασίου 2 ώρες παραπάνω. Η μία ώρα είναι Εργαστήρια Δεξιοτήτων και η άλλη λόγω αύξησης των ωρών της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής από 2 σε 3 ώρες την εβδομάδα.

άρθρο 4 / Ν 4692

Άρθρο 4
Διδασκόμενα μαθήματα και αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 126/2016 (Α ́ 211) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:
α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α ́) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Α ́
αα) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία.
αβ) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση.
αγ) Ιστορία.
αδ) Μαθηματικά.
αε) Φυσική.
αστ) Βιολογία.
αζ) Αγγλικά.

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β ́) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
Ομάδα Β ́
βα) Γεωλογία-Γεωγραφία.
ββ) Χημεία.
βγ) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
βδ) Θρησκευτικά.
βε) Δεύτερη ξένη γλώσσα.
βστ) Τεχνολογία – Πληροφορική.
βζ) Οικιακή Οικονομία.
γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ ́) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:
γα) Μουσική-Καλλιτεχνικά.
γβ) Φυσική Αγωγή.»
2. Η περ. Γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 126/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ και της Ομάδας Β ́ των περ. α ́ και β ́, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β ́ μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του
δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ ́ του εδαφίου γ ́ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.».

Στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου  εξετάζονται γραπτώς μόνο τα μαθήματα της Ομάδας Α.

/////////Οδηγίες Διδασκαλίας ////////

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019_20 Α Ι_130254

ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 2019_20 Α ΙΙ_130254

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤ_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019_20 Α VII 130254

ΟΔΗΓΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΥΜΝ_2019_20 Α VI_130254

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2019_20 _Α VIII_130254

Τελευταία τροποποίηση 3 Ιουνίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Αυγούστου, 2021 8:55