Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ & Β’ & Γ’ Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Τα ωρολόγια προγράμματα της Α’ & Β’ & Γ’ Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2021-2022
Ωρολόγιο πρόγραμμα ΓΥΜ ΚΑΙ ΓΕΛ 2021-2022

Το σχολικό έτος 2020-2021 είχαμε το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα. Από τη σύγκριση των προγραμμάτων προκύπτει ότι στην Α και Β γυμνασίου έχουμε 1 ώρα την εβδομάδα παραπάνω και στην Γ γυμνασίου 2 ώρες παραπάνω. Η μία ώρα είναι Εργαστήρια Δεξιοτήτων και η άλλη λόγω αύξησης των ωρών της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής από 2 σε 3 ώρες την εβδομάδα.

Αντί να μειώσουν τις ώρες συνολικά τις αύξησαν!!!

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com