ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Πτυχίο Τεχνολόγων Πολιτικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευτικών
Πολιτικών Δομικών Έργων ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υπο-
δομής ή Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην
ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών Α.Ε.Ι. ή Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών Α.Ε.Ι. ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Α.Ε.Ι. ή Πολιτικών Δο-
μικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή Τοπογραφίας ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή Ανακαίνισης και Αποκα-
τάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.με
κατεύθυνση Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. του
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης
ειδικότητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω
τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέ-
τουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.