ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Πτυχίο Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ ή Εκπαιδευ-
τικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή
Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογι-
στών Α.Ε.Ι.,ή Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕ-
Ι-ΚΑΤΕΕήΤεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή Μηχανικών Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας Τ.Ε. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ει-
δικότητας της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω
τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέ-
τουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.