ΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Κωδικός : 104
Ίδρυμα: ΠΑΠΕΛ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: https://ham.uop.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[8] [ΒΥ] Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών
[5] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Δραματική Ποίηση
[4] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Γραμματεία: Ιστοριογραφία
[1] [ΒΥ] Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία – Ομηρικά Έπη
[5] [ΒΥ] Αρχαία Ιστορία: Από τον Μέγα Αλέξανδρο έως το Άκτιο (31π.Χ.)
[4] [ΒΥ] Αρχαία Ιστορία: Από τους Περσικούς πολέμους έως και τη μάχη της Χαιρώνειας
[1] [ΒΥ] Αρχαία Ιστορία: Πρώιμοι Ιστορικοί Χρόνοι
[6] [ΒΥ] Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι
[7] [ΒΥ] Αρχαιολογία Πεδίου: Τεχνικές Ανασκαφής και Επιφανειακής Έρευνας
[5] [ΒΥ] Αρχαιομετρία
[6] [ΒΥ] Αττικοί Ρήτορες
[4] [ΒΥ] Βυζαντινή Αρχαιολογία: Μέση και Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος
[1] [ΒΥ] Βυζαντινή Αρχαιολογία: Πρωτοβυζαντινή Περίοδος
[7] [ΒΥ] Βυζαντινή Ιστορία: Σχέσεις Βυζαντίου με άλλους λαούς
[3] [ΒΥ] Βυζαντινή Φιλολογία
[5] [ΒΥ] Βυζαντινός Πολιτισμός Ι
[6] [ΒΥ] Βυζαντινός Πολιτισμός ΙΙ
[2] [ΒΥ] Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
[2] [ΒΥ] Διαπολιτισμικές Σπουδές-Μουσειολογία-Αξιοποίηση Πολιτισμικών Αγαθών
[5] [ΒΥ] Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών Ι
[6] [ΒΥ] Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών ΙΙ
[8] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Αρχαιομετρίας-Εργαστήριο
[5] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Νομισματική Ιστορία Ι: Αρχαιότητα και Ρωμαιοκρατία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου Ελληνισμού:15ος αιώνας έως το 1821
[7] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Παιδαγωγική-Θεωρίες Μάθησης
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές
[3] [ΒΥ] Ελληνικός Πολιτισμός και Ευρώπη: Η αναζήτηση και η πρόσληψη της αρχαιότητας (15ος - 19ος αι.)
[5] [ΒΥ] Ενάλια Αρχαιολογία Ι: Η Γεωαρχαιολογία της Παράκτιας Ζώνης
[6] [ΒΥ] Ενάλια Αρχαιολογία ΙΙ: Η Μακρά Διάρκεια της Μεσογείου
[7] [ΒΥ] Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
[8] [ΒΥ] Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από το Συνέδριο της Βιέννης έως τα τέλη του 20ου αιώνα
[5] [ΒΥ] Η Συμβολή των Πολιτισμικών Αγαθών στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
[3] [ΒΥ] Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης: 4ος/5ος αιώνας έως την Αναγέννηση
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Από την Επανάσταση του 1821 έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Νεωτέρας και Σύγχρονης Ελλάδος: Από την Επανάσταση του 1821 έως τα τέλη του 20ου αιώνα
[6] [ΒΥ] Ιστορία της Πελοποννήσου κατά τον Μεσαίωνα και τα Νεώτερα Χρόνια έως το 1830
[4] [ΒΥ] Ιστορία της Τέχνης: Από τον 17ο έως και τον 20ο αιώνα
[2] [ΒΥ] Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας, Αναγέννηση
[6] [ΒΥ] Ιστορία του Πολιτισμού: Ρωμαϊκός Κόσμος
[2] [ΒΥ] Κλασική Αρχαιολογία: Γεωμετρική και Αρχαϊκή Εποχή
[4] [ΒΥ] Κλασική Αρχαιολογία: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδος
[5] [ΒΥ] Κλασική Αρχαιολογία: Κεραμική
[3] [ΒΥ] Κλασική Αρχαιολογία: Κλασική Εποχή
[7] [ΒΥ] Κλασική Αρχαιολογία: Ναοδομία, Πολεοδομία, Οικιστική
[8] [ΒΥ] Κλασική Αρχαιολογία: Πλαστική
[2] [ΒΥ] Λαογραφία: Εισαγωγή στις Λαογραφικές Σπουδές. Ήθη και Έθιμα
[3] [ΒΥ] Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση και Υλικός Βίος. Λαϊκή Τέχνη
[8] [ΒΥ] Λαογραφία: Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι
[6] [ΒΥ] Λατινική Γραμματεία: 1ος έως 4ος αιώνας μ.Χ.
[3] [ΒΥ] Λατινική Γραμματεία: 3ος έως 1ος αιώνας π.Χ.
[5] [ΒΥ] Μαθήματα Σιγγιλογραφίας: Εισαγωγή στους κοινωνικούς, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς θεσμούς του Βυζαντίου
[3] [ΒΥ] Νέα Ελληνική Γραμματεία και Θεωρία της Λογοτεχνίας: Από την Επτανησιακή Σχολή έως την γενιά του '30
[4] [ΒΥ] Νέα Ελληνική Γραμματεία: Από την Γενιά του ’30 έως Σήμερα
[7] [ΒΥ] Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από την Αναγέννηση έως το Συνέδριο της Βιέννης
[8] [ΒΥ] Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: Από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως τα τέλη του 20ου αιώνα
[6] [ΒΥ] Οικονομική και Νομισματική Ιστορία του Βυζαντίου
[8] [ΒΥ] Παιδαγωγική: Ειδική Διδακτική των Αρχαιογνωστικών Μαθημάτων
[3] [ΒΥ] Παλαιογραφία – Κωδικολογία – Εκδοτική
[5] [ΒΥ] Παπυρολογία-Παλαιογραφία
[6] [ΒΥ] Περιβάλλον και Διατήρηση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
[6] [ΒΥ] Πολιτισμικά Αγαθά και Νέες Τεχνολογίες
[8] [ΒΥ] Πολιτισμικά Αγαθά και Προληπτική Συντήρηση
[7] [ΒΥ] Πολιτισμική Ανθρωπολογία: Αισθήσεις και Οπτικός Πολιτισμός
[6] [ΒΥ] Πολιτισμική Ανθρωπολογία: Εθνογραφία και Πολιτισμική Διαχείριση
[5] [ΒΥ] Προϊστορική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία της Μινωικής Κρήτης
[1] [ΒΥ] Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Λίθου
[2] [ΒΥ] Προϊστορική Αρχαιολογία: Εποχή του Χαλκού
[6] [ΒΥ] Προϊστορική Αρχαιολογία: Κεραμική
[6] [ΒΥ] Προϊστορική Αρχαιολογία: Ο Μυκηναϊκός Κόσμος
[5] [ΒΥ] Προϊστορική Αρχαιολογία: Οι Κυκλάδες στην Εποχή του Χαλκού
[1] [ΒΥ] Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας I
[5] [ΒΥ] Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θεματογραφίας ΙΙ
[7] [ΒΥ] Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας
[7] [ΒΥ] Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας Ι
[8] [ΒΥ] Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας ΙΙ
---------------------------------