ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)

1604 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Το τμήμα είναι προέρχεται από το αντίστοιχο πρών ΤΕΙ

Οι σπουδές στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποσκοπούν στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση των φοιτητών σε σύγχρονα θέματα των πεδίων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, χωρίς να παραβλέπουν την σημαντικότητα άλλων πεδίων όπως των διοικητικών (management), πληροφοριακών, νομικών, μαθηματικών κλπ.
Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποτελείται από δύο (2) Τομείς Μαθημάτων, τον Τομέα «Λογιστικής & Πληροφορικής» και τον Τομέα «Οικονομικών μαθημάτων & Συναφούς Υποδομής» Η διάρθρωση αυτή σε δύο τομείς ανταποκρίνεται πολύ καλά στην αποστολή του τμήματος, αφού περιλαμβάνει τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτική επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών του τμήματος.
Το Τμήμα διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, μέλη της οποίας είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος, τα μέλη ΔΕΠ, οι Διευθυντές των Τομέων, οι εκπρόσωποι των φοιτητών και ΕΤΠ. Οι Τομείς Μαθημάτων διοικούνται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και το Διευθυντή του Τομέα. Το Τμήμα και οι Τομείς Μαθημάτων συγκροτούν, όταν και εφόσον είναι αναγκαίο, επιτροπές προκειμένου να προωθηθεί ή/και να επιλυθεί κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα.
Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής παρέχει τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):
Α) ΠΜΣ «Λογιστική & Ελεγκτική».
Β) ΠΜΣ «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων».
Γ) ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Οικονομική».
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, καθώς και των εφαρμογών τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις εμπλουτισμένες με νέα αντικείμενα και μαθήματα, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Για την απόκτηση πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε σαράντα (48) μαθήματα από τα οποία τα περισσότερα είναι μαθήματα κορμού και μετά το Ε’ εξάμηνο υπάρχουν αρκετά μαθήματα εξειδίκευσης που είναι Επιλογής.
Το κυριότερο πλεονέκτημα του Τμήματος βρίσκεται στο ότι προσφέρει σύγχρονο, ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών ικανό να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένη ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα που διαπραγματεύονται τα σύγχρονα προβλήματα και τις καινοτομίες στη λογιστική και στη χρηματοοικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων κατά το πρότυπο αντίστοιχων τμημάτων κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδας.
Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης με την ενσωμάτωση εργαστηριακών μαθημάτων, μέσω εκτενούς χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής από τους φοιτητές αλλά και μέσω της δυνατότητας συμμετοχής των φοιτητών σε πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία αυτά του προγράμματος σπουδών εξηγούν την ιδιαίτερη ελκυστικότητα του, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αυξημένη ζήτηση από τους υποψηφίους φοιτητές.
Το αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος καλύπτει με σύγχρονο και διεπιστημονικό τρόπο την επιστήμη της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ως βασικό τομέα της Οικονομίας και ως παράγοντα στήριξης της οργάνωσης – ανάπτυξης των επιχειρήσεων –οργανισμών και επιπλέον θα συνεχίσει την ικανότητα προσαρμογής του έως τώρα σχεδιασμού δράσης του Τμήματος στον νευραλγικό και δυναμικό αυτό τομέα της οικονομίας, αντικείμενο που απαιτεί συνεχή μέτρα θεραπείας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της εποχής. Στόχος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές μας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Η δυναμική παρουσία των μελών ΔΕΠ και των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστήμη της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής αποτυπώνεται σε μια σειρά δραστηριότητες ερευνητικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος υπάρχει στενή συνεργασία με τους τομείς της έρευνας και της παροχής λογιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις παραγωγικές τάξεις της περιοχής, καθώς και πλήθος δραστηριοτήτων που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, εδώ και χρόνια.
Η ανάπτυξη της επιστημονικής κριτικής, της ανάλυσης και των επικοινωνιακών ικανοτήτων είναι ψηλά στις προτεραιότητές μας, σαν αποτέλεσμα ενός προσεκτικά σχεδιασμένου Προγράμματος Σπουδών που καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής. Έτσι, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος στις επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ως Λογιστής, Κοστολόγος, Φοροτεχνικός, Ελεγκτής, Οργανωτής Λογιστηρίων και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – Αναλυτής, Εκπαιδευτικός και γενικότερα ως επιστήμονας του ευρύτερου οικονομικού τομέα.
Αναλυτικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την:
• Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθεσία.
• Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
• Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
• Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
• Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
• Αξιολόγηση επενδύσεων.
• Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
• Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
• Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Untitled Document
Σύνολο=10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2022 Ε.2023 Ε.2022 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
347 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 12.54 15695 204 204 0 4 0 εδώ Inf Math OS
155 -ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2,4 12.54 14350 190 190 0 4 0 εδώ Inf Math OS
337 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΜΑΚ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 12.54 14025 320 320 0 4 0 εδώ Inf Math OS
672 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 11.50 12057 180 180 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1513 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 4 8.36 9135 190 190 0 4 0 εδώ Inf Math
1430 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 8.36 8944 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1244 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4 8.36 8375 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math
1604 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙΠΑΕ 4 8.36 8295 250 250 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1654 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 4 8.36 8150 200 200 0 4 0 εδώ Inf Math OS
1545 -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 8.36 7800 300 300 0 4 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 2234 2234 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 7895 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2022 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή το 2020
ΟΜΑΔΑ Ι
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΙΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

Σκοπός
Το Τμήμα σκοπό έχει την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι γνώσεις που παρέχονται αναφέρονται άμεσα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας λήψης αποφάσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση των oικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής τους δίνουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων . Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ09.