ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
Κωδικός : 387
Ίδρυμα: ΠΑΔΑ
Site: https://eee.uniwa.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 1.00
ΕΒΕT (2023) : 12.34
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μετεγγραφή: NAI
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 16530
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 12000
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 177
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 180
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 144
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 145
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 48
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 18570
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 16480
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 18
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Κατευθύνσεις:
# Ενέργειας
# Επικοινωνιών και Δικτύων
# Ηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Το Τμήμα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4521/2018). Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερα στελεχωμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου, και ένα από τα πληρέστερα στελεχωμένα Τμήματα Μηχανικών της χώρας.

<

Διαθέτει εξήντα έξι (66) μέλη ΔΕΠ (μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό) όλων των βαθμίδων, που καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες των διαλέξεων όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και επικουρούνται στο έργο τους από ένδεκα (11) μέλη ΕΔΙΠ και εννέα (9) μέλη ΕΤΕΠ. Εξασφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη διδασκαλία σε κάθε εξάμηνο σπουδών αλλά και η βιωσιμότητα του Τμήματος, γεγονός σημαντικό για τους αποφοίτους του.

Σκοπός
Σκοπός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι (α) η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης μηχανικών στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, (β) η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών, και τέλος (γ) η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος είναι πενταετές, οργανώνεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 300 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Το 10ο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας με ερευνητικό χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση του ΠΣ απονέμεται από το Τμήμα Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Ο τίτλος σπουδών δίνει πρόσβαση είτε στην αγορά εργασίας των μηχανικών είτε σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Το ΠΣ περιλαμβάνει ενιαίο Βασικό Κύκλο Σπουδών πέντε (5) εξαμήνων, ενώ στα πέντε (5) ανώτερα εξάμηνα προσφέρει τρεις (3) Κύκλους Σπουδών :

  1. Ενέργειας
  2. Επικοινωνιών και Δικτύων
  3. Ηλεκτρονικής και Ενσωματωμένων Συστημάτων

Σκοπός του ΠΠΣ είναι η παροχή σύγχρονων και υψηλού επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στα επιστημονικά πεδία που συνθέτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού, όπως της παραγωγής της μεταφοράς και της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης της ενέργειας, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και του βιομηχανικού αυτοματισμού, των σύγχρονων εφαρμογών της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, των ηλεκτρονικών και των ενσωματωμένων συστημάτων.

Εκτός από την παροχή ενός στέρεου υπόβαθρου επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στο αντικείμενο και της καλλιέργειας ενός μεθοδικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων, το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των φοιτητών, στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης.

Δείτε εδώ αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών.

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Τμήμα οργανώνει πέντε (5) αυτοδύναμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα οποία φοιτούν σήμερα περίπου εκατό (100) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα ΠΜΣ προσφέρονται είτε χωρίς τέλη φοίτησης, είτε με χαμηλά τέλη φοίτησης και αρκετοί φοιτητές υποστηρίζονται με υποτροφίες::
 • ΠΜΣ στη «Διαχείριση και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων»
 • ΠΜΣ στο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Ευφυή Περιβάλλοντα»
 • ΠΜΣ στις «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης»
 • ΠΜΣ στις «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων»
 • ΠΜΣ στις «Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Επιστήμες μέσω Έρευνας»

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στο Διιδρυματικό ΠΜΣ που συντονίζεται από το ΕΚΠΑ – ΤΕΑΠΗ (διαρκής συνεργασία από το 2005):

 • ΔΠΜΣ στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση»

Website: http://www.icte.ecd.uoa.gr

Δείτε όλα τα ΠΜΣ του Τμήματος εδώ.

 • Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη 2, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ΖΒ-213):

E-mail: eee@uniwa.gr, τηλέφωνα: +30 210 538-1225, -1226, -1503.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Untitled Document
Σύνολο=3
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2024 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
387 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΔΑ 2 11.87 12000 270 177 -3 5 0 εδώ Inf Math OS
1522 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΕΛ 2 10.09 10476 395 240 0 5 0 εδώ Inf Math OS
1660 -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 2 9.50 9860 200 260 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 677 -3 -0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 2140 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)

Τελαυταία τροποποίηση 10 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 23 Νοεμβρίου, 2016

Τελαυταία τροποποίηση 8 Μαΐου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 22 Ιουλίου, 2019

 

Τελαυταία τροποποίηση 22 Αυγούστου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 7 Ιουνίου, 2019