Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) [861]

861][ΣΤΡ][2] Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α )

http://www.haf.gr/el/career/academies/stya/
α. Έδρα της ΣΤΥΑ
Η Σχολή βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας (Δήμος Αχαρνών) και απέχει από το κέντρο των Αθηνών 18 km περίπου.

β. Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο ανήκει η ΣΤΥΑ
Η ΣΤΥΑ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Επιστημών.

γ. Διάρκεια Φοιτήσεως και Χρόνος Υποχρεωτικής Παραμονής στο Στράτευμα μετά την Αποφοίτηση
Η φοίτηση είναι τριετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις της ΠΑ είναι 9 χρόνια.
δ. Ειδικότητες και Χρόνος Εντάξεως σ’ αυτές
Μετά την κατάταξη τους οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μια από τις
Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.) παρέχει στους σπουδαστές της την δυνατότητα επιλογής εννέα (9) Ειδικοτήτων κατά την φοίτησή τους στην Σχολή.
Οι ειδικότητες καθορίζονται κάθε έτος ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
Για τον διαχωρισμό των Δοκίμων σε ειδικότητες λαμβάνονται υπόψη:
-Η σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις
-Οι ανάγκες της Υπηρεσίας
-Η επιθυμία των Δοκίμων
-Οι διαδικασίες του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Σχολής.

Η επιλογή της ειδικότητος αποτελεί μια δίκαιη, ανεπηρέαστη και διάφανη διαδικασία παρουσία των Δοκίμων, σύμφωνα με την οποία, το 15% των Δοκίμων που πρώτευσαν στη Γενική Σειρά εισαγωγής επιλέγει ειδικότητα από το 30% των διατιθεμένων θέσεων κάθε ειδικότητας. Οι υπόλοιποι χωρίζονται σε ομάδες και σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητας επιλέγουν ειδικότητα από ένα αναλογικό ποσοστό όλων των ειδικοτήτων μετά από κλήρωση.
Οι Ειδικότητες που παρέχει η Σχολή στους Δοκίµους είναι :

-ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ
-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
-ΟΠΛΟΥΡΓΟΣ
-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
-ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΕΩΣ
-ΥΛΙΚΟΝΟΜΟΣ
-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διάρκεια Εκπαίδευσης

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) χρόνια. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει κατά το μήνα Οκτώβριο. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους χωρίζεται χρονικά σε δύο (2) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκαέξι (16) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία και μέχρι δύο (2) εβδομάδες για τελικές εξετάσεις εξαμήνου. Υπό τον όρο ακαδημαϊκό έτος νοείται η πάσης φύσεως παρεχομένη εκπαίδευση (ακαδημαϊκή, στρατιωτική & αθλητική).
ε. Γενικά Θέματα παρεχόμενης Εκπαιδεύσεως και Ευκολιών στη Σχολή
(1) Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.
(2) Οι Δόκιμοι των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της
φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητή αυτής τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται στον Κανονισμό της Σχολής.
(3) Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.
(4) Βάση του Κανονισμού Λειτουργίας της ΣΤΥΑ, μαθητής που απολύεται για οποιοδήποτε λόγο, εκτός της Υγειονομικής ακαταλληλότητας, δεν μπορεί να επανέλθει στη σχολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, υποψήφιος δεν μπορεί να εισαχθεί στη σχολή αν έχει αποβληθεί από άλλη στρατιωτική σχολή και Δόκιμος που αποβάλλεται από τη σχολή, δεν επανέρχεται ποτέ σε παραγωγική σχολή της ΠΑ.

στ. Βαθμός Αποφοιτήσεως
(1) Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο Βαθμός του Σμηνία.
(2) Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :
(α) Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
(β) Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
(γ) Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
(δ) Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4) χρόνια ή 15
χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστή. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και μέχρι το βαθμό του Αντισμηνάρχου όσοι δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.

Τελαυταία τροποποίηση 22 Ιουνίου, 2017 | 1η Δημοσίευση: 7 Ιανουαρίου, 2017