ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) [122]

[122][ΑΕΙ][1] ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=77
0 εξ -Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Βρεφική και Προσχολική Ηλικία (2012-2013)
0 εξ -Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Παιδική ηλικία και εφηβεία (2012-2013)
0 εξ -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία B: Αρχαία Σοφιστική (2012-2013)
0 εξ -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Β’: Φύση και Νόμος: Δικαιοσύνη και Ισότητα (2012-2013)
0 εξ -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ’: Αρχαίοι Κυνικοί Φιλόσοφοι (2012-2013)
0 εξ -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Γ: Σωκρατική Φιλοσοφία και Ελάσσονες Σωκρατικοί (2012-2013)
0 εξ -Αρχαία Ελληνική φιλοσοφία Δ’: Πλατωνος Ευθύδημος (2012-2013)
0 εξ -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Δ΄: Η Πολιτική Φιλοσοφία του Πλάτωνα (2012-2013)
0 εξ -Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία: Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία του Αριστοτέλη (2012-2013)
0 εξ -Γερμανικά Ι (2012-2013)
0 εξ -Γερμανικά ΙV (2012-2013)
0 εξ -Γερμανικά ΙΙ (2012-2013)
0 εξ -Γερμανικά ΙΙΙ (2012-2013)
0 εξ -Γνωστική Ψυχολογία Ι (2012-2013)
0 εξ -Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (2012-2013)
0 εξ -Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (2012-2013)
0 εξ -Εισαγωγή στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας (2012-2013)
0 εξ -Εισαγωγή στη Φιλοσοφία: Σχεσιακή προσέγγιση της Φιλοσοφίας (2012-2013)
0 εξ -Εισαγωγή στην Κριτική Αναπτυξιακή Ψυχολογία (2012-2013)
0 εξ -Εισαγωγή στην Ψυχολογία (2012-2013)
0 εξ -Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες (2012-2013)
0 εξ -Εκπαίδευση και Ταυτότητες Φύλου (2012-2013)
0 εξ -Εκπαιδευτική Ιστοριογραφία 1973-2012 (2012-2013)
0 εξ -Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός 1900-1940 (2012-2013)
0 εξ -Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Ι:Εισαγωγή στην παθολογία του σχολείου (Μάθηση, Συμπεριφορά) (2012-2013)
0 εξ -Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ:Αυτισμός: Σύγχρονη Ψυχολογική Θεώρηση (2012-2013)
0 εξ -Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση (2012-2013)
0 εξ -Εφαρμογές Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία (2012-2013)
0 εξ -Εφαρμογές Στατιστικής Ι (2012-2013)
0 εξ -Εφαρμογές Στατιστικής ΙΙ (2012-2013)
0 εξ -Η Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ελλάδα:1834-1976 (2012-2013)
0 εξ -Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας (2012-2013)
0 εξ -Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ι (2012-2013)
0 εξ -Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΙΙ: Ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις (2012-2013)
0 εξ -Θέματα ψυχολογίας της μάθησης (2012-2013)
0 εξ -Θεωρίες Ανάλυσης Λόγου στην Κοινωνική Ψυχολογία (2012-2013)
0 εξ -Θεωρίες Εκπαιδευτικών Οργανισμών: Εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση της εκπαίδευσης (2012-2013)
0 εξ -Θεωρίες κινήτρων (2012-2013)
0 εξ -Θεωρίες Κοινωνικοποίησης και Αγωγής (2012-2013)
0 εξ -Θεωρίες Μάθησης (2012-2013)
0 εξ -Θεωρίες Προσωπικότητας (2012-2013)
0 εξ -Κλινική Ψυχολογία Ι: Προσανατολισμοί (2012-2013)
0 εξ -Κλινική Ψυχολογία ΙΙ: Στοιχεία Διαγνωστικής (2012-2013)
0 εξ -Κλινική Ψυχολογία ΙΙΙ: Ηθική και δεοντολογία στην Ψυχοθεραπευτική Πράξη (2012-2013)
0 εξ -Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία: Επινοώντας “Αντίδοτα” στο σημερινό κόσμο (2012-2013)
0 εξ -Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία: Η “Ιστορική Αίσθηση” των κειμένων και των μελετητών/τριών της (2012-2013)
0 εξ -Κοινωνική Ψυχολογία Ι (2012-2013)
0 εξ -Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ (2012-2013)
0 εξ -Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου (2012-2013)
0 εξ -Κοινωνιολογία του σχολείου (2012-2013)
0 εξ -Κυβερνοψυχολογία Ι (2012-2013)
0 εξ -Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ψυχολογική έρευνα (2012-2013)
0 εξ -Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Γνωσιολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα στη φιλοσοφία του Μπερξον (2012-2013)
0 εξ -Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Διαλεκτική Λογική (2012-2013)
0 εξ -Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η αισθητική του περιβάλλοντος (2012-2013)
0 εξ -Νεότερη Φιλοσοφία: Ερμηνεία της “πρώτης εισαγωγής” στην κριτική της κριτικής δύναμης του Immanuel Kant (2012-2013)
0 εξ -Νεότερη Φιλοσοφία: Όψιμος Γερμανικός Διαφωτισμός: τι είναι Διαφωτισμός; (2012-2013)
0 εξ -Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων (2012-2013)
0 εξ -Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης (2012-2013)
0 εξ -Παιδαγωγικές ιδέες και εκπαίδευση (2012-2013)
0 εξ -Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο (2012-2013)
0 εξ -Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Παιδαγωγική Έρευνα: μια εισαγωγή (2012-2013)
0 εξ -Πολιτική και Ανώτατη Εκπαίδευση (2012-2013)
0 εξ -Πολιτισμικές προσεγγίσεις στη μελέτη της εκπαίδευσης Ι (2012-2013)
0 εξ -Πολιτισμικές προσεγγίσεις στη μελέτη της εκπαίδευσης ΙΙ (2012-2013)
0 εξ -Στατιστική Ι (2012-2013)
0 εξ -Στατιστική ΙΙ (2012-2013)
0 εξ -Σύγχρονη Φιλοσοφία: Η Γνωσιοθεωρία του Jürgen Habermas (2012-2013)
0 εξ -Σχολείο και Έθνος 1821-2012 (2012-2013)
0 εξ -Σχολική Ζωή: Η κοινωνική κατασκευή του νοήματος(2012-2013)
0 εξ -Σχολική Ψυχολογία Ι: Προβλήματα Συμπεριφοράς του παιδιού και του εφήβου στο σχολικό περιβάλλον (2012-2013)
0 εξ -Σχολική Ψυχολογία ΙΙ: Δυσλεξία σε παιδιά και εφήβους (2012-2013)
0 εξ -Το γλωσσικό μάθημα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας (2012-2013)
0 εξ -Φεμινιστικές προσεγγίσεις στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2012-2013)
0 εξ -Φιλοσοφία της Επιστήμης- Επιστημολογία: Οι “Αιρετικοί” της Επιστημολογίας: William James, Stephen Toulmin, Paul Feyerabend (2012-2013)
0 εξ -Φιλοσοφία της Επιστήμης-Επιστημολογία: Η Επιστημολογία της Αναλυτικής Φιλοσοφίας και του Λογικού Θετικισμού (2012-2013)
0 εξ -Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών: Κανονιστικότητα και Πολιτική Φιλοσοφία: Η Καντιανή Πολιτική Φιλοσοφία και η φιλελεύθερη “Θεωρία της Δικαιοσύνης” του John Rawls (2012-2013)

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφή:

«Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, «Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Φιλοσοφίας» του Πανεπιστημίου Πατρών και «Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Κρήτης και μόνο για τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.

Σκοπός

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό, για την διδασκαλία των μαθημάτων της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ02
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ως σύμβουλοι σε ηθικο-πρακτικά ζητήματα σε επιστημονικά, νοσηλευτικά ή ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, σε διεθνείς οργανισμούς. ΔΕΝ έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Ψυχολόγου.

© 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr


Κλάδος ΠΕ02
Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Φιλοσοφίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!