Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (176)


http://www.uom.gr/media/docs/bsas/programma-spoudon-2017-2018.pdf

Το τμήμα δεν απαιτεί εξέταση σε Ξένη Γλώσσα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκης) διδάσκεται Ρώσικη ή Τουρκική γλώσσα και βασικές γνώσεις μίας ακόμα Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής γλώσσας (Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Σέρβικα). Το τμήμα εντάσσεται στο 1ο και 4ο πεδίο .

Στο site του τμήματος την 12-10-2015 αναφέρεται:

Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ( Β.Σ.Α.Σ ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα. Ιδρύθηκε με το Π.Δ. 363/20-9-96 και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Ο τρόπος εισαγωγής και ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων ορίζεται με τις κείμενες διατάξεις περί εισαγωγής σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετά και να αναπτύσσει τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών με την Ελλάδα» (Π.Δ. 363/1996, Άρθρο 1).
Η αποστολή αυτή, με κεντρικό άξονα τις τρεις κατευθύνσεις που προσφέρει το Τμήμα (Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών), περιλαμβάνει τρία σκέλη:
Α) Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον οικονομικό χώρο που περιλαμβάνει τις οικονομικές και νομικές επιστήμες.
Β) Την επιστημονική έρευνα και διδασκαλία στον κοινωνικό χώρο που περιλαμβάνει τις κοινωνικές, πολιτισμικές, ιστορικές και πολιτικές επιστήμες.
Γ) Την διδασκαλία Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών γλωσσών σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Στόχος του Τμήματος, έτσι όπως ορίζεται από το ιδρυτικό του διάταγμα, είναι η οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, απονέμοντας τίτλους μέχρι και διδακτορικό δίπλωμα.

Η αποστολή αυτή υλοποιείται με την ακόλουθη δομή του προγράμματος σπουδών: Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με το γεωγραφικό χώρο και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των επιστημών που θεραπεύονται. Στον κύκλο αυτό, με την ένταξη σε ξένη γλώσσα, οι φοιτητές δεσμεύονται για την επιλογή κατεύθυνσης που γίνεται στο Ε’ εξάμηνο. Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες.
Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές στο Γ’ εξάμηνο, επιλέγουν μία από τις δύο ειδικεύσεις που προσφέρονται: Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις, ή Πολιτικές Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές.

Η ειδίκευση «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις» προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να σπουδάσουν τα οικονομικά προβλήματα των οικονομιών των Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών. Στον πρώτο κύκλο σπουδών επιχειρείται η εξοικείωση με τις οικονομίες της περιοχής και η απόκτηση αρτιότητας γνώσεων στα βασικά εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των οικονομικών επιστημών. Εφαρμόζοντας αυτά τα εργαλεία στον δεύτερο κύκλο, οι σπουδές γίνονται πιο εφαρμοσμένες εστιάζοντας πάντα στο γεωγραφικό χώρο. Για την πιο αποτελεσματική ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς η διεύρυνση της κοινωνικo-πολιτικής γνώσης για την περιοχή ενδιαφέροντος επιτυγχάνεται με την επιλογή μαθημάτων και από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες με στόχο την εύρεση απασχόλησης σε διεθνείς και δημόσιους οργανισμούς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος του Τμήματος, έχοντας ένα καλό υπόβαθρο όσον αφορά στο οικονομικό, νομικό και θεσμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και στην συνέχιση των σπουδών τους αν το επιθυμούν οι απόφοιτοι σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η ειδίκευση «Πολιτικές Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές» εξοικειώνει τους φοιτητές με τη μεθοδολογία των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, όπως και με το ιστορικό/πολιτισμικό υπόβαθρο των υπό εξέταση κοινωνιών της Α και ΝΑ Ευρώπης καθώς και της Μέσης Ανατολής. Πιο συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στην δυναμική των πολιτικών συστημάτων και των διεθνών σχέσεων, τη μελέτη ιδιαιτέρων ζητημάτων όπως η ασφάλεια και οι σχέσεις των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ζητήματα κοινωνικής/εθνικής συγκρότησης και πολιτισμικής διαφοροποίησης μέσα από τη συγκριτική μελέτη των εθνών κρατών, των εθνικών/εθνοτικών ομάδων και των μειονοτήτων της περιοχής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριες ώστε να μπορούν να βρουν απασχόληση σε κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε μη κυβερνητικούς φορείς και να μπορούν να συνεχίσουν, αν επιθυμούν, τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η επιλογή κατεύθυνσης γίνεται στο Ε’ εξάμηνο ως εξής:

Οι ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, σύμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ του Τμήματος, είναι οι τρείς παρακάτω αναφερόμενες και υποστηρίζονται από τις εξής γλώσσες:

1. Βαλκανικών Σπουδών: Βουλγαρική, Ρουμανική, Σερβοκροατική.

2. Σλαβικών Σπουδών: Ρωσική, Βουλγαρική Σερβοκροατική.

3. Ανατολικών Σπουδών: Τουρκική.

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την γλώσσα που ακολουθούν, επιλέγουν ή εντάσσονται σε κατεύθυνση σπουδών.

Με την επιλογή της Βουλγαρικής γλώσσας επιλέγουν την κατεύθυνση των Βαλκανικών ή των Σλαβικών σπουδών

Επιλέγοντας την Ρουμανική γλώσσα εντάσσονται στην κατεύθυνση των Βαλκανικών σπουδών

Επιλέγοντας την Ρωσική γλώσσα εντάσσονται στην κατεύθυνση των Σλαβικών σπουδών

Επιλέγοντας την Σερβοκροατική γλώσσα επιλέγουν την κατεύθυνση των Βαλκανικών ή των Σλαβικών σπουδών

Μετην επιλογή τηςΤουρκικής γλώσσας εντάσσονται στην κατεύθυνση των Ανατολικών σπουδών

ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ

Τα μαθήματα γλωσσών στο Τμήμα ΒΣΑΣ αποτελούν ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας του: Οι φοιτητές, με την εγγραφή στο Τμήμα, κατατάσσονται ώστε να παρακολουθήσουν μια από τις πέντε κύριες γλώσσες, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβοκροατικά και Τουρκικά στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο φοιτητής δηλώνει την ιεραρχική προτίμηση ως προς τη γλώσσα που επιθυμεί, μεταξύ των πέντε (5) προσφερομένων και εντάσσεται στην αντίστοιχη γλώσσα με κριτήρια τη σειρά επιτυχίας του στο Τμήμα ανά κατηγορία εισακτέων φοιτητών, και τη σειρά προτίμησης του. Στην γλώσσα που θα ενταχθούν οι φοιτητές παραμένουν καθ? όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, επί τέσσερα έτη, και παρακολουθούν μαθήματα 4 ωρών εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση χωρίζεται σε οκτώ «κύκλους» μαθημάτων, αντίστοιχους με τα οχτώ εξάμηνα των σπουδών και η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα γλώσσας ενός ακαδημαϊκού έτους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις του επομένου. Επιδιώκεται η κατά το δυνατόν αρτιότερη γνώση της γλώσσας από τους φοιτητές: Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος πρέπει να είναι σε θέση, όχι μόνο να συνεννοούνται άνετα στην γλώσσα που διδάχθηκαν, αλλά να έχουν άρτιο γραπτό λόγο, να διαβάζουν με άνεση επιστημονικά και λογοτεχνικά πονήματα, καθώς και να είναι εξοικειωμένοι με την ορολογία της ειδίκευσης την οποία έχουν διαλέξει. Για τον λόγο αυτό, στα τελευταία δυο εξάμηνα των σπουδών τους, τα μαθήματα γλωσσών εξειδικεύονται και οι καθηγητές εμμένουν στην ορολογία της εκάστοτε ειδίκευσης με επικεντρωμένη μελέτη κειμένων και συζήτηση πάνω σε αυτά.

Πέρα από τα τετραετούς διάρκειας υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα, από το πέμπτο εξάμηνο και μετά να επιλέξουν, εκτός από κατεύθυνση σπουδών και δεύτερη ξένη γλώσσα ως μάθημα επιλογής. Προσφέρονται η Αραβική και η Αλβανική γλώσσα. Ο φοιτητής δύναται να επιλέξει τη μία ή και τις δύο (2) ανωτέρω γλώσσες που προσφέρονται. Η διετής παρακολούθηση των «δεύτερων» γλωσσών του Τμήματος, στοχεύει στην καλλιέργεια των βασικών γνώσεων για την εκάστοτε γλώσσα. Επιδιώκεται οι φοιτητές να είναι σε θέση, μετά από τέσσερα εξάμηνα τετράωρων μαθημάτων της «δεύτερης» γλώσσας που έχουν επιλέξει, να διαβάζουν απλά κείμενα και να συνεννοούνται στον γραπτό και προφορικό λόγο με άνεση.

Σημειώνεται ότι για όλες τις γλώσσες, το Τμήμα προβλέπει την προετοιμασία των φοιτητών για τα εκάστοτε διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία γλώσσας, ενώ στην προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων έχει ληφθεί υπόψη – για όσες γλώσσες εντάσσονται στο σύστημα – η τήρηση των επιπέδων γλωσσομάθειας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την καλύτερη γνώση των γλωσσών, με πρωτοβουλία των καθηγητών ξένων γλωσσών σε συνεργασία πάντα με το Τμήμα, διοργανώνονται ετησίως αποστολές εκμάθησης γλώσσας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μέχρι σήμερα ομάδες φοιτητών έχουν παρακολουθήσει εντατικά θερινά μαθήματα γλώσσας που διοργανώνονται από πανεπιστήμια στη Ρωσία, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία έχοντας και την δυνατότητα να εξετασθούν για πιστοποίηση, ενώ απόφοιτοί μας ήταν σε θέση φοιτήσουν σε μεταπτυχιακά μαθήματα στις αντίστοιχες χώρες.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Το ακαδημαϊκό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς εβδομάδες και όλα τα διδασκόμενα μαθήματα είναι τετράωρα ανά εβδομάδα με τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες και πέντε (5) μονάδες ECTS.

Η επιλογή ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική (μαθήματα ΥΕ), γίνεται από τον φοιτητή με την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο και είναι δεσμευτική ότι θα την ακολουθήσει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Τα μαθήματα ξένης γλώσσας αποτελούν «αλυσίδα» και το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις προϋποθέτει επιτυχή εξέταση στο προηγούμενο έτος.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα (Αραβικά, Αλβανικά) είναι ελεύθερη επιλογή (μαθήματα Ε εξαμήνου), γίνεται από τον φοιτητή εφόσον το επιθυμεί, με την έναρξη του τρίτου έτους και είναι δεσμευτική ότι θα την ακολουθήσει για τα επόμενα τέσσερα εξάμηνα (Ε’, ΣΤ’, Ζ’ και Η’ εξάμηνο).

Επιπλέον, από το Ε΄ εξάμηνο και μετά προσφέρονται από τέσσερα (4) μαθήματα Αρμενικής και Εβραϊκής γλώσσας. Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος σπουδών και δεν προσμετρούνται στα μαθήματα για την λήψη πτυχίου, ούτε στην εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

Για την λήψη πτυχίου, ο φοιτητής οφείλει να εξετασθεί επιτυχώς σε 48 μαθήματα, ως εξής:

Στον Α’ κύκλο σπουδών (Α και Β εξάμηνο):
12 μαθήματα από τα οποία: 10 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)

Στον Β’ κύκλο σπουδών(Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνο):
36 μαθήματα από τα οποία:

Α) Με ειδίκευση «Πολιτικές Κοινωνικές και Πολιτισμικές Σπουδές»

6 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)
18 μαθήματα (υποχρεωτικά ειδίκευσης)
12 μαθήματα επιλογής (συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της δεύτερης γλώσσας εφόσον επιλεγεί).
Β) Με ειδίκευση «Οικονομικά και Διεθνείς Επιχειρήσεις»

6 μαθήματα ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά επιλογής)
22 μαθήματα (υποχρεωτικά ειδίκευσης)
8 μαθήματα επιλογής (συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της δεύτερης γλώσσας εφόσον επιλεγεί).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του Τμήματος κατά την διάρκεια των σπουδών τους συνοψίζονται ως εξής:
Α) Βασικές γνώσεις οικονομίας, δικαίου και κοινωνικών επιστημών.
Β) Καλή γνώση της Ρωσικής ή της Τουρκικής γλώσσας και βασικές γνώσεις μίας ακόμα  Βαλκανικής ή Σλαβικής ή Ανατολικής  γλώσσας.
Γ) Γνώση της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, των πολιτισμικών διαφορών και των σύγχρονων οικονομικο-κοινωνικών εξελίξεων στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Δ) Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον, ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, προσαρμοστικότητα σε ξένες συνθήκες εργασίας.
Ε) Γνώση των επιστημονικών εξελίξεων και ορολογίας σε θέματα που αφορούν την ανάλυση του σύγχρονου οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι στις χώρες των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
ΣΤ) Εξειδικευμένες οικονομικές, τραπεζικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις για την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:
Α) Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
Β) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Γ) Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες.
Δ) Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
Ε) Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
ΣΤ) Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για την διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους.

xenes-gloses-1415

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!