Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα) [212]

[212][ΑΕΙ][2,3] Δασολογίας και Διαχ/σης Περ/ντος και Φυσ. Πόρων Θράκης (Ορεστιάδα)


Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές
42. «Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Πανεπιστημίου Πατρών(Αγρίνιο) και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Σκοπός 
Σκοπός του Τμήματος αυτού είναι η μελέτη της επιστήμης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων της με σκοπό την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται από τα άρθρα 10 & 11του Π.Δ 344/200 ΦΕΚ 297Α/2000
Άρθρο10
Επαγγελματικές δραστηριότητες
Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωναμε τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα:
α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία.
β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων.
γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων.
δ) Στις δασικέςμεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων.
ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέσημε την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό.
στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού.
ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών.
η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών(δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών(ποταμών, χειμάρρων) και των
αρδευτικών δικτύων αυτών.
θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέσημε το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον.
ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικώνμηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων.
ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων.
ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές.
ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών.
ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους(αγριοφράουλες, βατόμουρα).
ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακώνμελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και
στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών.
ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξημελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.
ιζ) Στην εκπαίδευση(δευτεροβάθμια τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέσημε χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων.
ΑΣΕΠ
εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ14.04
Η προκήρυξη του 2008 εδώ
(ii) Ειδικότητα Γεωπόνων και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος [Κωδικός: ΠΕ14.40] Πτυχίο Γεωπονίας (κωδ. 1441) ή Φυτικής Παραγωγής (κωδ. 1442) ή Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1443) ή Γεωπονί ας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κωδ. 1444) ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1445) ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (κωδ. 1446) ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (κωδ. 1447) ή Αγροτικής Ανάπτυξης (κωδ. 1448) ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1449) ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (κωδ. 1450) ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (κωδ. 1451) ή Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (κωδ. 1452) ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (κωδ. 1453)
ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (κωδ. 1454) ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

© 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=109
0 εξ -Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων
0 εξ -Δασικές Εφαρμογές
0 εξ -Δασική Πολιτική Ι
0 εξ -Δασική Πολιτική ΙΙ
0 εξ -Πολιτική Δασικής Αναψυχής
0 εξ -Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας
0 εξ -Χημεία Περιβάλλλοντος – Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος
1 εξ -Γαλλικά Ι
1 εξ -Γενική Βοτανική – Μορφολογία
1 εξ -Γενική Εδαφολογία
1 εξ -Γεωλογία – Πετρογραφία
1 εξ -Ζωολογία
1 εξ -Κοινωνιολογία
1 εξ -Μαθηματικά
1 εξ -Μετεωρολογία – Κλιματολογία
1 εξ -Οικολογία
1 εξ -Τεχνικό Σχέδιο
1 εξ -Φιλοσοφία της Επιστήμης
2 εξ -Αγγλικά ΙΙ
2 εξ -Γενική Βοτανική – Φυσιολογία
2 εξ -Γενική Χημεία
2 εξ -Δασική Εδαφολογία
2 εξ -Εισαγωγή στην Πληροφορική
2 εξ -Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων
2 εξ -Οικοδομική και Δομικά Υλικά
2 εξ -Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
2 εξ -Τεχνική Μηχανική
2 εξ -Υδρολογία – Υδραυλική Ορεινών Λεκανών
2 εξ -Φυσική Περιβάλλοντος
3 εξ -Δασική Βιομετρία Ι
3 εξ -Δασική Βοτανική Ι
3 εξ -Δασική Παθολογία
3 εξ -Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων
3 εξ -Λιβαδικά Φυτά
3 εξ -Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας
3 εξ -Τοπογραφία
4 εξ -Αγγλικά IV
4 εξ -Γαλλικά IV
4 εξ -Γονιμότητα Δασικών Εδαφών
4 εξ -Δασική Αεροφωτογραφία
4 εξ -Δασική Βιομετρία ΙΙ
4 εξ -Δασική Βοτανική ΙΙ
4 εξ -Δασική Εντομολογία
4 εξ -Δασική Οδοποιία
4 εξ -Δασική Φυτοκοινωνιολογία
4 εξ -Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης
4 εξ -Εδαφομηχανική
4 εξ -Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση
4 εξ -Ιχθυοκαλλιέργεια
4 εξ -Περιφερειακή Ανάπτυξη
5 εξ -Γενική Δασοκομία – Δασική Οικολογία
5 εξ -Γεωβοτανική
5 εξ -Δασική Γενετική
5 εξ -Δασική Δειγματοληψία
5 εξ -Δημόσιες Σχέσεις
5 εξ -Διάνοιξη Δάσους – Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προιόντων
5 εξ -Διαχείριση Υδατικών Πόρων
5 εξ -Δομή και Ιδιότητες Ξύλου
5 εξ -Ενέργεια και Περιβάλλον
5 εξ -Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
5 εξ -Λιβαδική Οικολογία
5 εξ -Λιβαδική Οικοφυσιολογία
5 εξ -Πολιτική Οικονομία
5 εξ -Προγραμματισμός Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και Υπαίθρου
6 εξ -Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
6 εξ -Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων
6 εξ -Δασικές Κατασκευές
6 εξ -Δασική Μηχανολογία
6 εξ -Δασική Πληροφορική ΙΙ
6 εξ -Δασικό Κτηματολόγιο
6 εξ -Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών
6 εξ -Επιχειρηματικότητα
6 εξ -Εφαρμοσμένη Δασοκομία
6 εξ -Θηραματοπονία
6 εξ -Καλλωπιστικά Δέντρα και Θάμνοι
6 εξ -Περιβαλλοντική Επικοινωνία
6 εξ -Υδροπληροφορική
6 εξ -Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων
6 εξ -Χημεία και Χημικά Προιόντα Ξύλου
7 εξ -Δασική Διαχειριστική Ι
7 εξ -Δασική Οικονομική
7 εξ -Διαχείριση και Προστασία Υγροβιοτόπων
7 εξ -Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
7 εξ -Εκτροφή Θηραμάτων
7 εξ -Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας
7 εξ -Μοριακή Ανάλυση Φυτών
7 εξ -Συγκομιδή Δασικών Προιόντων
7 εξ -Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις Δασικών Περιοχών
7 εξ -Χρηματοδοτήσεις στη Δασοπονία
8 εξ -Δασική Διαχειριστική ΙΙ
8 εξ -Δασική Εκτιμητική και Λογιστική
8 εξ -Δασοκομία Πόλεων
8 εξ -Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ
8 εξ -Περιβαλλοντική Πολιτική
8 εξ -Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου
8 εξ -Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών
8 εξ -Τεχνολογία Ξύλου
8 εξ -Φυτοφάρμακα
8 εξ -Χωροταξικός Σχεδιασμός και Χρήση Δασικών Εδαφών
9 εξ -Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων
9 εξ -Οικονομική των Δασικών Βιομηχανιών
9 εξ -Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών
9 εξ -Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
9 εξ -Τηλεπισκόπιση Φυσικών Πόρων
9 εξ -Φυτώρια – Αναδασώσεις
10 εξ -Αναπτυξιακή Πολιτική και Ευρωαπαική Ένωση
10 εξ -Δασική Ενέργεια
10 εξ -Εμποριολογία Δασικών Προιόντων
10 εξ -Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!