Επιστήμης των Υλικών Πάτρας [288]

[288][ΑΕΙ][2] Επιστήμης των Υλικών Πάτρας

Οδηγός Σπουδών

Τι είναι η Επιστήμη των Υλικών

Η Επιστήμη των Υλικών είναι διεπιστημονική περιοχή στην οποία συναντώνται ευρύτατοι τομείς των βασικών θετικών επιστημών. Αυτοί είναι κατά κύριο λόγο της Χημείας και της Φυσικής, ειδικότερες και διαρκώς διευρυνόμενες περιοχές της Βιολογίας και της Γεωλογίας ενώ τα Μαθηματικά αποτελούν το εργαλείο ποσοτικής έκφρασης των φυσικών και χημικών νόμων που διέπουν την συμπεριφορά της ύλης.

Ο όρος Επιστήμη των Υλικών περιλαμβάνει την επιστημονική μελέτη, πειραματική και θεωρητική, της δομής και των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης στις διάφορες μορφές της, τον σχεδιασμό και την χημική σύνθεση μορφών με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με συγκεκριμένες χρήσεις και εφαρμογές καθώς και την αναζήτηση και σύνθεση νέων μορφών μοριακής οργάνωσης της ύλης. Μερικές από τις σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις στην Επιστήμη των Υλικών αφορούν τον σχεδιασμό μιας συνεχώς εμπλουτιζόμενης ποικιλίας υλικών με χρησιμότητα σε διάφορες ιατρικές εφαρμογές.

Στον διεθνή, αλλά και στον ελληνικό χώρο, η έρευνα στην επιστήμη των υλικών βρίσκεται συγκριτικά σε πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο από άποψη χρηματοδότησης όσο και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται στην Ελλάδα ένας συνεχώς αναπτυσσόμενος κλάδος επιχειρήσεων και οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή προηγμένα υλικά και απασχολούν επιστημονικό προσωπικό σε εξειδικευμένες εργασίες και επιστημονική έρευνα.

Γιατί να σπουδάσω Επιστήμη των Υλικών

Κατά συνέπεια, στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι σπουδές στον υπερσύγχρονο επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα της Επιστήμης των Υλικών κάθε άλλο παρά περιττές θα μπορούσαν να είναι. Η επιστημονική γνώση και η τεχνολογική αιχμή στον τομέα των Υλικών, αρχίζοντας από την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων της ύλης σε νανοσκοπικό επίπεδο και προχωρώντας στην εφαρμογή, είναι βασικές προϋποθέσεις για την σχεδίαση και κατασκευή προϊόντων καινοτομίας και του μελλοντικού πολιτισμού εν γένει.Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών κατέχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και μοναδικές δυνατότητες κάθετης ανάπτυξης λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών. Ενσωματώνει δράσεις σχεδίασης και μοντελοποίησης της δομής, μελέτης θεμελιωδών φαινομένων, ανάπτυξης μεθοδολογίας σύνθεσης και ανάλυσης καινοτόμων νανοϋλικών, νανοδομημένων και υβριδικών υλικών, καθώς και σχεδίασης και κατασκευής μικρο- και νανο-δομών και λειτουργικών διατάξεων με έμφαση σε εφαρμογές φωτονικής, ηλεκτρονικής, ενέργειας και βιοϊατρικής.

Κύριοι στόχοι του Τμήματος είναι, αφενός η οργάνωση και η εκτέλεση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, που καλύπτει και τις παραδοσιακές περιοχές της επιστήμης αλλά και τους σύγχρονους κλάδους της και, αφετέρου, η υψηλής ποιότητας έρευνα σε υπερσύγχρονους τομείς. Η έρευνα όντας σε άμεση σύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία, μεγιστοποιεί τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

Η εκπαίδευση και η έρευνα του Τμήματος είναι σε άμεση σχέση με τις τεχνολογίες των προηγμένων υλικών και τις εφαρμογές τους στους τομείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών, της βιοϊατρικής, των βιομηχανιών παραγωγής προϊόντων ευρείας αλλά και εξειδικευμένης χρήσης, που υπηρετούν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η στρατηγική της ανάπτυξης της εκπαίδευσης και της έρευνας του Τμήματος, συνοψίζει όλες τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην στρατηγική ανάπτυξη επιστημονικών υποδομών, αλλά και στην θεμελίωση της «Επιστήμης των Υλικών» ως πρωταρχική και κρίσιμη προϋπόθεση για την τεχνολογική καινοτομία και τις εφαρμογές.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ.

Τα ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος εμπίπτουν πλήρως στις “Περιοχές Κλειδιά” των οριζόντιων τεχνολογιών αιχμής – Key and enabling technologies (KET) – του Horizon 2020 που αποτελούν μοχλούς για όλες τις δράσεις τεχνολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

error: Content is protected !!