Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ (347)

347 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ (5)Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα προσφέροντας υψηλού επιπέδου σπουδές σε ένα επιστημονικό πεδίο με μεγάλη ζήτηση, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και καλά δομημένο Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα των αντίστοιχων Προγραμμάτων των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το Πρόγραμμα αυτό είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου Τομέα.
Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη λειτουργία των διαφόρων Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης (5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής του Προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: Μάνατζμεντ, Μαθηματικά-Στατιστική, Επιστήμη των Υπολογιστών, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. και παρέχουν τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβάθυνσης στους αντίστοιχους τομείς.
Για τη λήψη Πτυχίου στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 41 μαθήματα συνολικά, από τα οποία τα είκοσι-ένα (21) είναι μαθήματα κορμού. Από τα υπόλοιπα είκοσι (20), τα δέκα-τρία (13) είναι υποχρωτικά της κατεύθυνσης που επιλέγει ο φοιτητής και τα επτά (7) είναι μαθήματα επιλογής. Επιπλέον, προσφέρονται τα μαθήματα Διδακτική και Παιδαγωγική ως επιλογή, τα οποία όμως δεν προσμετρούν στη λήψη πτυχίου. Από το 5ο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: την κατεύθυνση Λογιστικής και την κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής. Τα υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση είναι δέκα τρία (13) και τα επιλογής επτά (7). Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών διδάσκονται τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα.

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφή
347 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
337 -Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
155 -Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

Σκοπός
Το Τμήμα σκοπό έχει την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Οι γνώσεις που παρέχονται αναφέρονται άμεσα στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της δυνατότητας λήψης αποφάσεων στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό χώρο.

Επαγγελματικές Διέξοδοι

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη στελέχωση των oικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εταιρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτησή τους στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής τους δίνουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών, στις σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων . Επίσης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέψει την παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και την ενασχόλησή τους με την επιστημονική έρευνα. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ09.

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=77
1 εξ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
1 εξ -ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
1 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ I
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
1 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι
2 εξ -ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΑ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
2 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ
2 εξ -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
2 εξ -ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι
2 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
3 εξ -ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ Ι
3 εξ -ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
3 εξ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
3 εξ -ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
3 εξ -ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
3 εξ -ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
3 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
3 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΙΙ
4 εξ -ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4 εξ -ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ ΙΙ
4 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ
4 εξ -ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΙ
4 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ
4 εξ -ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
4 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
4 εξ -ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
4 εξ -ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
4 εξ -ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
4 εξ -ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5 εξ -ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
5 εξ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
5 εξ -ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ
5 εξ -ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
5 εξ -ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
5 εξ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
5 εξ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
5 εξ -ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I
6 εξ -ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ
6 εξ -ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
6 εξ -ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
6 εξ -ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
6 εξ -ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
6 εξ -ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
6 εξ -ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΠΑΠΥΡΩΝ
6 εξ -ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
6 εξ -ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
6 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
7 εξ -ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
7 εξ -ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
7 εξ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΙ
7 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ι
7 εξ -ΕΚΔΟΤΙΚΗ
7 εξ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
7 εξ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
7 εξ -ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
7 εξ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
7 εξ -ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
8 εξ -ΑΡΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8 εξ -ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΑ
8 εξ -ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΙ
8 εξ -ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
8 εξ -ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
8 εξ -ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΟΙΚ. ΤΟΥ ΒΕΝΕΤ. ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
8 εξ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
8 εξ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
8 εξ -ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
8 εξ -ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!