Μαζικές οι αιτήσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

Νέα δεδομένα έχει δημιουργήσει η ψήφιση, από τη Βουλή, θεσμικού πλαισίου για την επαγγελματική ισοδυναμία πτυχίων που εκδίδονται από πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ, μέσω φοίτησης σε κολλέγιο, με εκείνα που δίδονται από ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ.
Έγγραφο του υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, αναφέρει ως προς τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικήςισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, ότι «η σχετική
ρύθμιση έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται κανονικά και παρατηρείται μια αναμενόμενη μαζικότητα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία, καθόσον αφορά εν δυνάμει όλους τους αποφοίτους κολλεγίων στην Ελλάδα. Ωστόσο, παρά το μεγά-
λο αριθμό εισροής αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) έχειήδη εκδώσει και σημαντικό αριθμό θετικών πράξεων αναγνώρισης». Το έγγραφο του κ. Αρβανι-
τόπουλου διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση 8 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, με επικεφαλής τον Χρήστο Μαντά, καταγγέλλουν ότι είναι διαβλητές οι διαδικασίες αυτές.
Οι βουλευτές έχουν επισημάνει ότι «προκύπτουν προβλήματα όταν η αίτηση επαγγελματικής ισοδυναμίας αφορά στο πρώτο πτυχίο (Bachelor), καθώς αυτό δίδεται μετά από τριετείς σπουδές σε κολλέγια, την ώρα που οι σπουδές των πανεπι-
στημίων και των ΤΕΙ είναι τετραετείς» και σημειώνουν: «Αποτέλεσμα είναι σχεδόν όλες αυτές οι αιτήσεις να παραπέμπονται σε ειδικό επιστήμονα, που καλείται να εξετάσει την κάθε αίτηση ξεχωριστά, να εξετάσει το πρόγραμμα σπουδών και να χρεώσει επιπλέον μαθήματα στον αιτούντα, τα οποία θα εξεταστούν κάποτε μέσω του υπουρ-
γείου. Αναφέρουν, επίσης, πως όταν πρόκειται για το πρώτο πτυχίο, το οποίο για την ελληνική νομοθεσία αποτελεί προσόν διορισμού, δεν αναγνωρίζεται, με συνέπεια ο πολίτης να παραπλανάται διότι νομίζει ότι, αναγνωρίζοντας ένα με
ταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης, θα μπορέσει και να βγάλει στη συνέχεια άδεια άσκησης επαγγέλματος ή να διοριστεί».
Στην έγγραφη απάντησή του, ο υπουργός Παιδείας υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει καμία παραπλάνηση πολιτών που αναγνωρίζουν μόνο επαγγελματική ισοδυναμία μεταπτυχιακού τίτλου, ως προς το θέμα της άδειας άσκησης επαγγέλματος
ή διορισμού στο δημόσιο, για τα οποία απαιτείται και αναγνωρισμένος πρώτος τίτλος σπουδών, καθόσον με τον νόμο που έχει ψηφιστεί «η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους-μέλους της
ΕΕ με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα με τις ίδιες προϋποθέσεις
και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος».
Εξάλλου, ο κ. Αρβανιτόπουλος κάνει γνωστό ότι η υπουργική απόφαση που θα ορίζει τη διαδικασία των εξετάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας έχει υπογραφεί και βρίσκεται σε στάδιο δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.