Κριτήρια σίτισης. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Γενικά
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές*, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα. Όταν είναι:
άγαμοι κάτω 25 ετών με εισόδημα της οικογένειας, κάτω των €45.000 Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπλέον παιδί της οικογένειας. Επίσης προσαυξάνεται κατά άλλες €3.000 ανά επιπλέον παιδί της οικογένειας που είναι ενεργός* φοιτητής.
– έγγαμοι με εισόδημα κάτω των €45.000. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά €5.000 για κάθε ανήλικο παιδί της οικογένειας.
– άγαμοι άνω των 25 ετών με εισόδημα κάτω των €25.000
Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία της οικογένειας βρίσκεται στον ίδιο Δήμο με το Τμήμα φοίτησης.

Δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση ή/και στέγαση:

1.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
2.Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους (έντυπο Ε1).
3.Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος (Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του/της ενδιαφερομένου/ης φοιτητή/τριας.
Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών καταθέτουν:
i. το οικογενειακό εκκαθαριστικό και
ii. το ατομικό εκκαθαριστικό σε περίπτωση που υποβάλουν και οι ίδιοι φορολογική δήλωση
Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών καταθέτουν το ατομικό εκκαθαριστικό μόνο