ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Α.Π.Θ. // ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

Πληροφορίες: τηλ. 2310 992623 – fax 2310207432 – Γραφείο Νο56 Π.Φ.Λέσχη 1ος όροφος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση: Φ.5/65835/Β3/18.06.2012, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, δωρεάν σίτιση δικαιούνται:

Α. Οι ενεργοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής του πρώτου-δεύτερου-τρίτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα (δηλαδή ίδιου κύκλου σπουδών).

Βi. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Bii. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων.

Γ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων Βii και Γ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Α. Άγαμοι φοιτητές μέχρι και 25 ετών που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις 45.000€ προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000€ εφόσον ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός/ή φοιτητής/τρια του πρώτου κύκλου σπουδών.

Β. Έγγαμοι φοιτητές των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2017) δεν υπερβαίνει τις 45.000€. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα όπως προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους (2017) δεν υπερβαίνει τις 25.000€.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση του έγγαμου φοιτητή.

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Διαμονή οικογένειας ΕΚΤΟΣ Θεσσαλονίκης

Με ένα παιδί: 45.000€

Με δύο παιδιά: 50.000€, 53.000€ (2ος φοιτητής)

Με τρία παιδιά: 55.500€, 58.000€ (2ος φοιτητής) 61.000€ (3ος φοιτητής)

Διαμονή οικογένειας ΕΝΤΟΣ Θεσσαλονίκης

Με ένα παιδί: 40.500€

Με δύο παιδιά: 45.000€, 47.700€ (2ος φοιτητής)

Με τρία παιδιά: 49.500€, 52.200€ (2ος φοιτητής) 54.900€ (3ος φοιτητής).

Επίσης ισχύει:

Διαμονή οικογένειας ΕΚΤΟΣ Θεσσαλονίκης

Έγγαμοι φοιτητές: 45.000€ (στο ποσό αυτό προστίθενται 5.000€ ανά παιδί)

Άγαμοι φοιτητές (άνω των 25): 25.000€

Διαμονή οικογένειας ΕΝΤΟΣ Θεσσαλονίκης

Έγγαμοι φοιτητές: 40.500€

Άγαμοι φοιτητές (άνω των 25): 22.500€

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Α. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, η οποία θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, θα εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή και στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα:

Δε γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είμαι πτυχιούχος άλλης σχολής Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. στον ίδιο κύκλο σπουδών με τις σπουδές μου τώρα,
Δεν υποβάλλω προσωπικά φορολογική δήλωση (ή υποβάλλω και προσκομίζω το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας),
Δε διαμένω σε Φοιτητική Εστία, Δ). Σε περίπτωση διαγραφής μου, περάτωσης των σπουδών μου, διακοπής της φοίτησής μου, ή συμμετοχής μου σε προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUS κλπ) θα υποβάλω αίτηση διακοπής της σίτισης μου στο Γραφείο Σίτισης της ΠΦΛ.
Δεν είμαι στρατευμένος/νη και δε φοιτώ παράλληλα σε στρατιωτική σχολή,
Τα ανήλικα τέκνα της οικογένειάς μου δεν έχουν ατομικό εισόδημα και δεν υποχρεούνται φορολογικής δήλωσης.
Όλα τα στοιχεία που αναφέρω στην αίτηση – δήλωση είναι αληθή.

Β. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2017 της οικογένειας του φοιτητή, στο οποίο θα φαίνεται το συνολικό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) που προκύπτει κατά το έτος 2016 (Φορολογικό έτος 2016). Προσοχή ώστε το εκκαθαριστικό να είναι η ηλεκτρονική εκτύπωση από το σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΟΤΑΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος, τότε μαζί με το οικογενειακό εκκαθαριστικό θα πρέπει να προσκομίσουν και το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. έτους 2017. Εάν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα προσκομίσουν μόνο το προσωπικό τους εκκαθαριστικό σημείωμα οικον. έτους 2017.

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα φαίνεται το εισόδημα της οικογένειας του φοιτητή ή του ιδίου του φοιτητή (εάν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος) για το έτος 2017.

Οι έγγαμοι φοιτητές θα προσκομίζουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα (ατομικό και συζύγου), οικονομικού έτους 2017 (εισοδήματα έτους 2016).

ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν:

α. Βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2016, επικυρωμένο από το Γεν.Προξενείο Κύπρου.
β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ TEKNA ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ θα υποβάλλουν:

Α. Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2016, σε αντιστοιχία με το ευρώ.
Β. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα υποβάλλουν Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, από το Υπουργείο Παιδείας.
Γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο θα φαίνονται τα μέλη της οικογένειας.
Δ. Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του φοιτητή.
Ε. Για κάθε αδελφό-σπουδαστή (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης του οικείου Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός (προπτυχιακός φοιτητής) του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.
ΣΤ. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από το υποκατάστημα του ΟΑΕΔ όταν ο ίδιος ο φοιτητής, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας από τους γονείς του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγός του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

Α. Πιστοποιητικό πολυτέκνων Ελλάδας-Πιστοποιητικό επιτροπής για αναπηρία–Ληξιαρχική πράξη θανάτου για απορφανισθέντες
Β. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (τέκνα θύματος τρομοκρατίας)
Γ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους
Δ. Οι φοιτητές /τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν: Στην περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παραμένει άγαμος, θα προσκομίζεται δικαστική απόφαση διαζυγίου ή στη περίπτωση διαστάσεως των γονέων, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση (δεν γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση). Από αυτά σαφώς πρέπει να προκύπτει ο γονέας που έχει την επιμέλεια. Επίσης θα προσκομίζεται πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του γονέα ότι, συνεχίζει να διαμένει μαζί του/της ο φοιτητής/τρια και έχει τα αποκλειστικά έξοδα του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποβάλλονται υποχρεωτικώς εκκαθαριστικά σημειώματα εισοδήματος και των δύο γονέων.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Α. Όσοι έχουν συμπληρώσει, το ανώτατο χρονικό όριο, της παροχής δωρεάν σίτισης που είναι: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ (όσα τα έτη κανονικής (ελάχιστης) φοίτησης συν δύο (2) έτη), ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ (τα έτη κανονικής φοίτησης), ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ (τέσσερα (4) έτη).
Β. Οι στρατευμένοι/-νες και όσοι φοιτούν σε στρατιωτική σχολή και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση – φοίτηση.
Γ. Οι προπτυχιακοί φοιτητές που γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο με ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή είναι ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Δ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό ή διδακτορικοί φοιτητές που κατέχουν ΗΔΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ.
Ε. Η δωρεάν σίτιση κατά τη διάρκεια των σπουδών διακόπτεται όταν:
α. ο φοιτητής στρατεύθηκε και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του
β. ο φοιτητής διέκοψε τη σίτισή του λόγω σοβαρής ασθένειας και για όσο χρόνο ισχύει η διακοπή

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ θα πρέπει να δηλώνεται αυθημερόν στις Γραμματείες των Σχολών.