Τα κορυφαία Οικονομικά Τμήματα της Ελλάδας σύμφωνα με την κατάταξη του REPEC

Top 25% Financial Economics and Finance Departments, Μάρτιος 2016
Σύμφωνα με την κατάταξη του REPEC το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ 100 Τμημάτων, από το 25% των καλύτερων Οικονομικών Τμημάτων στον κόσμο
Στην ίδια έκθεση το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Παν. Αθηνών είναι στην 82 θέση.
Η πλήρης λίστα εδώ: https://ideas.repec.org/top/top.finecon.html

Παν. Πειραιά
Παν. Πειραιά

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com