Γνωρίστε το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

[download id=”26466″]

1ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8101 Μαθηματικά I
8103 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
8105 Εισαγωγή στην Πληροφορική
8107 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
8109 Μικροοικονομική Ανάλυση

2ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8102 Μαθηματικά ΙΙ
8160 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση I
8106 Προγραμματισμός I
8108 Λογιστική
8110 Μακροοικονομική Ανάλυση
Μάθημα επιλογής μόνο για τους φοιτητές του 1ου έτους
8112 Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη Διοίκηση και Τεχνολογία

3ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8111 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
8165 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση II
8115 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
8117 Βάσεις Δεδομένων
8119 Προγραμματισμός II

4ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8114 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
8116 Μαθηματικός Προγραμματισμός
8113 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
8120 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
8162 Δίκτυα, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

5ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8121 Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
8123 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης στη Διοικητική Επιστήμη
8125 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Τεχνολογία
8127 Οργανωσιακή Ψυχολογία
8129 Ανάπτυξη και Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο (Σύνολο: 36 ECTS)
8142 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (υποχρεωτικό)

Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη
8144 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
8134 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
8152 Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή
8126 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
8138 Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
8130 Διοίκηση Ποιότητας
8136 Ειδικά Θέματα Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκ. Ανθρώπινων Πόρων

Κατεύθυνση IV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8132 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8134 Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
8144 Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων
Κατεύθυνση V: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
8146 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου
8150 Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης
8140 Εκπόνηση Εργασίας (εαρινού εξαμήνου)

7ο Εξάμηνο (Σύνολο: 30 ECTS)
8154 Επιχειρηματικότητα (υποχρεωτικό)

Κατεύθυνση Ι: Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη

8167 Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
8143 Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
8163 Χρηματοοικονομική Μηχανική
Κατεύθυνση ΙΙ: Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
8139 Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
8137 Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Κατεύθυνση ΙΙΙ: Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
8135 Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
8151 Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης στους Οργανισμούς
8169 Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Κατεύθυνση IV: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
8159 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
8133 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών
Κατεύθυνση V: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
7135 Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
8169 Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Μαθήματα οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης
8171 Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
8149 Εκπόνηση Εργασίας (χειμερινού εξαμήνου)

8ο Εξάμηνο (Σύνολο: 24 ECTS)
8164 Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα (Κατεύθυνση V)
8156 Πρακτική Άσκηση (υποχρεωτικό)

Οι πτυχιούχοι του τμήματος εντάσσονται στο κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγοι