Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ [333]

[download id=”26483″]

Οργάνωση Σπουδών
Ο φοιτητής πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει 22 υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν ένα εκτεταμένο,
αλλά απαραίτητο, γνωστικό υπόβαθρο, κοινό για όλους τους φοιτητές:
Πυρήνας Πληροφορικής (15 μαθήματα)
Μαθηματικά (5 μαθήματα)
– Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες (2 μαθήματα)
Στη συνέχεια ο φοιτητής εμβαθύνει στους τομείς που επιθυμεί παρακολουθώντας τουλάχιστον 10 μαθήματα κύκλων. Τα μαθήματα κύκλων είναι οργανωμένα σε 6 κύκλους μαθημάτων, με κάθε κύκλο να αποτελείται από 3 
υποχρεωτικά μαθήματα κύκλων τα οποία παρέχουν τις βασικές γνώσεις του κύκλου, καθώς και ορισμένα μαθήματα επιλογής κύκλων, τα οποία επιτρέπουν περαιτέρω εμβάθυνση σε επί μέρους εξειδικεύσεις του
κύκλου. Οι κύκλοι είναι οι εξής:
Θεωρητική Πληροφορική
Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

1ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Διακριτά Μαθηματικά 3117 Υποχρεωτικό
Μαθηματικά I 3119 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών 3125 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3135 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη 3151 Υποχρεωτικό

2ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Μαθηματικά II 3214 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Υπολογιστών με Java 3222 Υποχρεωτικό
Λογιστική 3252 Υποχρεωτικό
Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3262 Υποχρεωτικό
Πιθανότητες 3311 Υποχρεωτικό

3ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Δομές Δεδομένων 3335 Υποχρεωτικό
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών 3365 Υποχρεωτικό
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ 3321 Υποχρεωτικό
Υπολογιστικά Μαθηματικά 3230 Υποχρεωτικό

4ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Αλγόριθμοι 3432 Υποχρεωτικό
Αυτόματα και Πολυπλοκότητα 3434 Υποχρεωτικό
Βάσεις Δεδομένων 3436 Υποχρεωτικό
Λειτουργικά Συστήματα 3464 Υποχρεωτικό

5ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων 3541 Υποχρεωτικό
Δίκτυα Επικοινωνιών 3571 Υποχρεωτικό
Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική 3751 Υποχρεωτικό Κύκλου 5
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Προσομοίωση 3614 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλων 1,5
Λογική 3515 Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλων 3,4
Στατιστική στην Πληροφορική 3155 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλων 2,4,5
Τεχνητή Νοημοσύνη 3531 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 1,3

6ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Κατανεμημένα Συστήματα 3664 Υποχρεωτικό
Τεχνολογία Λογισμικού 3648 Υποχρεωτικό
Δίκτυα Υπολογιστών 3672 Υποχρεωτικό Κύκλου 2
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων 3632 Υποχρεωτικό Κύκλου 1
Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων 3741 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4
Επιχειρησιακή Έρευνα 3511 Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Επιλογή Κύκλων 1,6
Εφαρμοσμένη Αριθμητική Ανάλυση 3513 Υποχρεωτικό Κύκλου 6 Επιλογή Κύκλου 1,4
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 3543 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλων 2,3
Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα 3517 Υποχρεωτικό Κύκλου 1 Επιλογή Κύκλου 6

7ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 3662 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλων 2,4
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας 3812 Υποχρεωτικό Κύκλου 5 Μεταγλωττιστές 3634 Υποχρεωτικό Κύκλου 2 Επιλογή Κύκλου 135
Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών 3644 Υποχρεωτικό Κύκλου 4 Επιλογή Κύκλου 3
Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες 3771 Επιλογή Κύκλου 2
Ασφαλιστικά Μαθηματικά 3711 Επιλογή Κύκλων 5,6
Γραφικά Υπολογιστών 3781 Επιλογή Κύκλων 1,2,6
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 8143 Επιλογή Κύκλων 1,2,5
Ειδικά Θέματα Διακριτών Μαθηματικών 3612 Επιλογή Κύκλων 1,6
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων & τον Παγκόσμιο Ιστό 3743 Επιλογή Κύκλων 3,4
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 3783 Επιλογή Κύκλων 2,3,4
Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις 3715 Επιλογή Κύκλων 5,6

8ο εξάμηνο
Μάθημα Κωδικός Κατηγορία
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3561 Υποχρεωτικό Κύκλου 2
Επαλήθευση, Επικύρωση και Συντήρηση Λογισμικού 3642 Υποχρεωτικό Κύκλου 3 Επιλογή Κύκλου 4
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων 3842 Επιλογή Κύκλων 3,4
Ανάλυση Επίδοσης Συστημάτων και Δικτύων 3862 Επιλογή Κύκλων 2,6
Ασφάλεια Δικτύων 3761 Επιλογή Κύκλων 2,3
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 2610 Επιλογή Κύκλου 3
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων 3713 Επιλογή Κύκλων 1,5,6
Θεωρία Πληροφορίας 3814 Επιλογή Κύκλων 1,2,6
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 2733 Επιλογή Κύκλων 3,5
Μαθηματικός Προγραμματισμός 8116 Επιλογή Κύκλων 1,5,6
Μηχανική Μάθηση 3745 Επιλογή Κύκλων 4,5
Οικονομικά Δικτύων 3818 Επιλογή Κύκλων 2,5
Στοιχεία Δικαίου της Πληροφορίας 3791 Επιλογή Κύκλων 3,4
Τεχνολογία Πολυμέσων 3882 Επιλογή Κύκλων 2,4
Τεχνολογίες και Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό 3747 Επιλογή Κύκλων 2,3,4
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3584 Επιλογή Κύκλου 5
Πτυχιακή Εργασία 3802 Επιλογή Κύκλων 1-6