ΑΕΙ: ΟΠΑ

ΟΠΑ
Στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών προσφέρονται τα ακόλουθα προγράµµατα σπουδών µε τις
αντίστοιχες κατευθύνσεις/κύκλους, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση ακαδηµαϊκού τίτλου:
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΚΥΚΛΟΙ(*)
1. [150] ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών
11. ∆ιεθνούς Οικονοµικής και Χρηµατοδοτικής
12. ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονοµίας
2. [312] Οικονοµικής Επιστήµης
21. Οικονοµικής Θεωρίας κα Πολιτικής
22. Οικονοµικής Επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικής
23. ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
3. [240] ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
31. Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηµατική Αναλυτική
32. ∆ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
33. Τεχνολογίες Λογισµικού και Ανάλυσης ∆εδοµένων
34. Πληροφοριακά Συστήµατα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
35. Στρατηγική, Επιχειρηµατικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
4. [313] Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
41. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
42. ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων
43. Λογιστικής και Χρηµατοδοτικής ∆ιοίκησης
44. Μάρκετινγκ
5. [347] Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
51. Λογιστικής
52. Χρηµατοοικονοµικής
6. [314] Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
61. ∆ιεθνής Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία
62. ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου ∆υναµικού
63. Επιχειρησιακή Αναλυτική
64. Ψηφιακό Μάρκετινγκ
7. [333] Πληροφορικής (*)
Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει, αντί για κατευθύνσεις, τους παρακάτω αναγραφόμενους προαιρετικούς κύκλους σπουδών
71) Επιστήμη Δεδομένων
72) Επιχειρησιακή Έρευνα
73) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
74) Θεωρητική Πληροφορική
75) Συστήματα και Δίκτυα
76) Συστήματα Λογισμικού
77) Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσεων
78) Κυβερνοασφάλεια
8. [329] Στατιστικής
Το Τμήμα Στατιστικής δεν προσφέρει κατευθύνσεις

//////

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
150 [15170][4] ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
240 [18350][4] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
347 [16200][4] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
314 [16200][4] ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
312 [16250][4] ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ - ΟΠΑ
313 [17400][4] ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ - ΟΠΑ
333 [17670][2&4] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ
329 [14268][2&4] ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΟΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ= 8

/////
Έρευνες Απορρόφησης Αποφοίτων ΟΠΑ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην προσπάθειά του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφοίτους του πανεπιστημίου αλλά και σε ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα, διεξήγαγε έρευνα με θέμα τις συνθήκες επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του ΟΠΑ, την ικανοποίησή τους από το αντικείμενο σπουδών τους, καθώς και την αποτύπωση της γνώμης τους σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

////

opa_FINAL_DIGITAL_2021

opa-welcome-proeteis-2021-22

opa_Winter_Semester_20210928 (Ωρολόγιο Πρόγραμμα όλων των τμημάτων το Α.Ε. 2021-2022

Statistics opa 2021

OPA_PRESENTATION_GR_2018_sep4u

opa_aporofisi_2012_sep4u

 

Πανελλαδικές 2021


    

Ενημερωτική εκδήλωση 2023

Τελαυταία τροποποίηση 23 Μαρτίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 23 Οκτωβρίου, 2021