7 “δημοφιλή” μεταπτυχιακά εξωτερικού για την Ειδική Αγωγή

τα παρακάτω 7  μεταπτυχιακά εξωτερικούγια την Ειδική Αγωγή είναι από : Ιταλία, Κύπρο, Βουλγαρία & Αγγλία
τα σχετικά πτυχία

Στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ υπάρχει η παρακάτω απόφαση:
MASTER DI SECONDO LIVELLO της Ιταλίας
Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στη συνεδρία της 169/22-6-2015, όπως ισχύει και για τον τίτλο σπουδών MASTER DI PRIMO LIVELLO της Ιταλίας), ο τίτλος σπουδών MASTER DI SECONDO LIVELLO της Ιταλίας δεν θα αναγνωρίζεται ως ισότιμος προς τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς δεν εντάσσεται στο επίσημο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιταλίας και δεν δίνει πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα. Η απόφαση θα ισχύσει για τους εγγραφέντες σε προγράμματα από την 1η-9-2015.
Τελευταία Ενημέρωση: 23-06-2015

http://www.doatap.gr/gr/news_extended.php?post_id=528

1 thought on “7 “δημοφιλή” μεταπτυχιακά εξωτερικού για την Ειδική Αγωγή

  1. Όλα τα master di secondo livello από Ιταλία εχει σταματήσει να τα αναγνωρίζει ο ΔΟΑΤΑΠ από το 2015 ,άλλαξε κάτι;

Leave a Comment

one × five =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here