Ακαδημαϊκές Επιδόσεις στο Α.Π.Θ.: έμφυλη διάσταση, κοινωνική ευαλωτότητα

η μελέτη

Κατηγορίες εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές χωρίστηκαν στις εξής κατηγορίες:
1. «Εισαγωγικές εξετάσεις»
2. «Ευαλωτότητα»
3. «Κύπριοι/ες»
4. «Στρατιωτικές σχολές»
5. «Αθλητές/τριες»
6. «Άλλος τρόπος εγγραφής»
7. «Κατατακτήριες εξετάσεις».
Παρατηρούμε ότι:
• Στην κατηγορία «Ευαλωτότητα» εντάσσονται φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί ως «3%», «5%», «Ν. 2640», «Αλλοδαποί», «Αλλογενείς», «Ομογενείς», «Α.Μ.Ε.Α.», «Λόγοι Υγείας Φοιτητή», «Μειονότητα», «Οικονομικοί Λόγοι», «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» κλπ.
• Στην κατηγορία «Άλλος τρόπος εγγραφής» εντάσσονται φοιτητές/τριες από μετεγγραφή κλπ.
• Στην κατηγορία «Εισαγωγικές εξετάσεις» εντάσσονται φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με Γενικές Εισαγωγικές Εξετάσεις (90%, 10% και εσπερινά) και που δεν ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες.
• Δεν συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη ένα μικρό ποσοστό εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών (περίπου 2%) που ανήκουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών.

Κατανομή μεταβλητής «Τρόπος Εγγραφής» στο σύνολο των εγγεγραμμένων.