Έμισθη θέση για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο με δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Προσφορά εργασίας
Ερευνητής για συμμετοχή σε ερευνητικό έργο με δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ- Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης)
Χρονική Διάρκεια Έργου: μέχρι 3 έτη
Αντικείμενο Θέσης: Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού σε ρομποτικά συστήματα
Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Επιστήμονα Πληροφορικής
Επιθυμητά Προσόντα: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, Εμπειρία σε Robot Operating System (ROS), C++, Python, Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον web.
Η θέση είναι έμμισθη καθώς συνδέεται με τη συμμετοχή σε ερευνητικό έργο του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης, διάρκειας 3 ετών. Aφορά στην ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής σε γραμμές παραγωγής. Θα αναπτυχθεί υποσύστημα χαρτογράφησης και ρομποτικής πλοήγησης φορητών αυτόνομων οχημάτων σε βιομηχανικό χώρο και γραφικές διεπαφές σε περιβάλλον web για την υποβοήθηση του έργου των εργαζομένων.
Αποστολή Βιογραφικού/Επικοινωνία: Καθηγητής Δημήτριος Βλάχος, vlachos1@auth.gr

πηγή: Πληροφορικής ΑΠΘ