Δύο παράλογες ρυθμίσεις που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Την Πέμπτη 11/6/2020 ψηφίστηκε ένας νόμος  για την εκπαίδευση. Δύο  από τις ρυθμίσεις του νόμου (4692)  είναι εντελώς παράλογες:
1]Για να πάρεις μετεγγραφή πρέπει να έχεις το πολύ 2750 μόρια λιγότερα από τη βάση του τμήματος που θέλεις να πάρεις μετεγγραφή. Δεν καταλαβαίνω πως προέκυψε το 2750! Οι βάσεις κάθε χρόνο αλλάζουν και δεν έπρεπε να ορισθεί απόλυτος αριθμός αλλά ποσοστό.  Στον πίνακα https://sep4u.gr/wp-content/uploads/metegrafes-kerameos.png  φαίνεται ότι με την πρόταση του Υπ. Παιδείας ένας φοιτητής με 4000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 6750 μόρια δηλαδή με το 59% της βάσης της σχολής μετεγγραφής (Σχ_Μετ), ένας φοιτητής με 16000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με 18750 μόρια δηλαδή με το 85% της βάσης της σχολής μετεγγραφής. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να πάρει μετεγγραφή σε τμήμα με χαμηλή βάση.  Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης  σε ομιλία του 23-2-2020  ( η ομιλία ) είχε αναφέρει ποσοστό 75% που νομίζω ήταν η καλύτερη επιλογή.

2]Με το Νόμο 4332/2015(ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ) για τα έτη 2015, 2016, 2017 τα εισοδηματικά κριτήρια ήταν : Μέχρι 3000 ευρώ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα (ΚΚΕ) 5 μόρια, μέχρι 6000 ευρώ ΚΚΕ 4 μόρια και μέχρι 9000 ευρώ ΚΚΕ  3 μόρια. Το 2018 ο κ. Γαβρόγλου με μια  εντελώς άδικη  ρύθμιση δίνει 6 μόρια για ΚΚΕ μέχρι 3000 ευρώ,από 3001 έως 6000 ΚΚΕ ευρώ 4 μόρια και από 6001 έως 9000 ευρώ ΚΚΕ  3 μόρια.  Εξαφάνισε τα 5 μόρια. Με αυτή την άδικη ρύθμιση έκανε τις  μετεγγραφές και η κ. Κεραμέως το 2019 και με το νόμο που ψηφίστηκε 11/6/2020 η αδικία συνεχίζεται.
Για τις μετεγγραφές ψηφίστηκε:
Ο αιτών µετεγγραφή µοριοδοτείται ανά κατηγορία κριτηρίων ως εξής:
α) Οικονοµικά κριτήρια:
αα) Έξι (6) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αβ) τέσσερα (4) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα  κυµαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000),
αγ) τρία (3) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυµαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000),
αδ) δύο (2) µόρια, εάν το κατά κεφαλήν εισόδημα κυµαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ.
Δηλαδή για 0,01 ευρώ κάποιος μπορεί να κερδίσει ή να χάσει 1 ή  2 μόρια! Στην διαβούλευση πρότεινα τον εξής τύπο που εξασφαλίζει πλήρη αναλογία και δικαιοσύνη :6 -(κατά κεφαλήν εισόδημα )/3000 . Δυστυχώς δεν ακούστηκα και η αδικία θα συνεχιστεί.

 

1 thought on “Δύο παράλογες ρυθμίσεις που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  1. Τα 2750 μόρια είναι από τα μόρια που έχω συγκεντρώσει, μέχρι τη βάση της σχολής που αιτούμαι μετεγγραφής,
    ή μεταξύ των βάσεων των δύο σχολών;

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com