Ο νόμος 4777 για τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τι αλλάζει στο τρόπο πρόσβασης.

  • Θέμα: Ο νόμος για τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: n4777_2021.pdf (314 kB)

ΜΕΡΟΣ A΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 1 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου – Αντικατάσταση της περ. β΄ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013
Άρθρο 2 Ελάχιστη βάση εισαγωγής – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 4186/2013
Άρθρο 3 Μηχανογραφικό δελτίο δύο φάσεων – Προσθήκη άρθρου 4Γ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 4 Παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο – Προσθήκη άρθρου 4Δ στον ν. 4186/2013
Άρθρο 5 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων
– Αντικατάσταση των παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
Άρθρο 6 Ελάχιστη βάση εισαγωγής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 8 του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013
Άρθρο 7 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών περιοχών που πλήττονται εξαιτίας
φυσικών καταστροφών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013
Άρθρο 8 Ελάχιστη βάση εισαγωγής για την πρόσβαση παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση –
Αντικατάσταση της περ. α΄ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013
Άρθρο 9 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε Ολυμπιάδες – Αντικατάσταση της περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003
Άρθρο 10 Ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων αθλητών – Αντικατάσταση
της τέταρτης υποπαρ. της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
Άρθρο 11 Τελικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις – Αντικατάσταση της παρ. 1 και των περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 και
προσθήκη παρ. 5 έως 7 στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013

Τελαυταία τροποποίηση 2 Μαρτίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 18 Φεβρουαρίου, 2021