Τα κορυφαία Ελληνικά Πανεπιστήμια στην Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

100% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)
100% Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ΧΠ)
82,4% Πανεπιστήμιο Κρήτης
60% Πανεπιστήμιο Πατρών.
55,6% Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ΠΑ)
55,6% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
55% Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)
Εντύπωση προκαλεί το Εθνικό Πολυτεχνείο Αθηνών (ΕΜΠ) με 0%!!!