Τεράστιος αριθμός εισακτέων στην κατηγορία ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)

Στις  Πανελλαδικές 2023 στην κατηγορία ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)  δόθηκαν 6839 θέσεις που αντιστοιχεί στο 10% των  εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες που για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ήταν 68.574. Από τις 6839 θέσεις το 2023 καλύφθηκαν μόνο οι 2997 ποσοστό 44% περίπου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι Κύπριοι. Δηλαδή  οι Κύπριοι  το 2023 διεκδίκησαν  6839 θέσεις όταν η Κυπριακή Κυβέρνηση το 2023 διέθεσε για τους Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές μόλις 293 θέσεις !   To 2023 οι  θέσεις Ιατρικής  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για Έλληνες  που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν 8 όταν στην κατηγορία  ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) οι θέσεις ήταν 107. To 2023 οι  θέσεις ΝΟΜΙΚΗΣ  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για Έλληνες  που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν 7 όταν στην κατηγορία  ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) οι θέσεις ήταν 128.Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το βαθμό απολυτηρίου για τους υποψηφίους άλλων χωρών. Ο ΓΒΠ προκύπτει από την επίδοση στις Παγκύπριες Εξετάσεις.
Το ποσοστό που δίνεται στην κατηγορία ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) είναι  ΤΕΡΑΣΤΙΟ και πρέπει να μειωθεί δραστικά. 

Θέσεις & βάσεις ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) 2023

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ_ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_ΕΥΡΩΠ._ΕΝΩΣΗΣ_ΠΑΝΕΛ.2023

4.Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται:
Β1. Οι Αλλοδαποί – Αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι απόφοιτοι των Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.
Β2. Οι Αλλοδαποί – Αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον : α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.

To 2023 οι  θέσεις Ιατρικής  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για Έλληνες  που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν 8 όταν στην κατηγορία  ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) οι θέσεις ήταν 107. To 2023 οι  θέσεις ΝΟΜΙΚΗΣ  στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για Έλληνες  που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν 7 όταν στην κατηγορία  ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) οι θέσεις ήταν 128!!!

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς