Αναλυτική κατανομή εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές το 2024

Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
(ΣΣΑΣ), και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 -2025.

Πατήστε πάνω στο παρακάτω link

Το ΦΕΚ : 20240203163

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 379
α. ΟΠΛΑ 268(+54)
β. ΣΩΜΑΤΑ 48(+9)

2. ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 95
α. ΜΑΧΙΜΟΙ 65
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 30

3. ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 160
α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι) 86
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ) 35
γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ) 14
δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) 5
ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) 5
στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) 5
ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ) 10

4. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 66

β. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 171
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 84
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 8
γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 5
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 5
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5
στ. ΝΟΜΙΚΟ 27
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 37
ΣΥΝΟΛΟ 171

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ):
Α/Α ΣΧΟΛΗ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 301
α. ΟΠΛΑ 226
β. ΣΩΜΑΤΑ 75

2. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 190

3. ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) 195
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 123
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 43
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 29
ΣΥΝΟΛΟ 686

Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών
1. Στον οριζόμενο συνολικό ανά κατεύθυνση αριθμό εισακτέων κάθε Σχολής του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής
ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:
α. Τέκνα πολυτέκνων και τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) επί του καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας [παρ. 1α του άρθρου 11
του ν. 3648/2008 (Α’ 38)].
β. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του ποσοστού της προηγούμενης περίπτωσης και τουλάχιστον ένα άτομο [παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α’ 38)]:
(1) Τέκνα ή αδελφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους
της Κύπρου.
(3) Τέκνα ή αδελφοί θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
γ. Οι Έλληνες του εξωτερικού εισάγονται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επι του συνόλου των θέσεων της γενικής σειράς [(παρ. Α.1) του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266)].
2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία της
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 (Α’ 179), που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού
Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων σε κάθε
κατεύθυνση (Όπλα-Σώματα) της Σχολής, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο