Πόρισμα της 3ης Συνόδου των Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 3η Σύνοδος των Προέδρων των Τμημάτων Μαθηματικών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη ενώ συμμετείχαν όλοι οι Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Προέδρου των Τμημάτων Μαθηματικών καθώς ο Διευθυντής του Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα τα περισσότερα από τα οποία απασχολούν ιδιαιτέρως τα Τμήματα. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Αριθμός προσφερόμενων θέσεων και αριθμός εισακτέων: δίνεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, ο οποίος αριθμός δεν ανταποκρίνεται στους διαθέσιμους πόρους, στις υποδομές και στο διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων, ίσως και στις προτιμήσεις των υποψηφίων του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου. Για το θέμα αυτό έγινε εκτεταμένη συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες να συμφωνούν ότι η Πολιτεία πρέπει να σεβαστεί τον αριθμό νεοεισαχθέντων φοιτητών/τριών που ζητούν τα Τμήματα βάσει και των κοινώς αποδεκτών διεθνών προτύπων που διέπουν την αναλογία διδάσκοντα προς διδασκομένους.

(β) Μετεγγραφές: το σύστημα μετεγγραφών δημιουργεί μεγάλη συσσώρευση φοιτητών/τριών στα Τμήματα των κεντρικών Ιδρυμάτων, ενώ κάποια από τα Τμήματα στα περιφερειακά και ακριτικά Πανεπιστήμια καταλήγουν με μικρό αριθμό φοιτητών/τριών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα. Το πρόβλημα για τα περιφερειακά Ιδρύματα επιδεινώνεται από τον μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων Τμημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Μία λύση είναι η Πολιτεία να θέσει ανώτερο όριο στον αριθμό φοιτητών/τριών που υποδέχεται κάποιο Τμήμα λόγω μετεγγραφών (π.χ. 15% επί του πραγματικού αριθμού εισακτέων) χωρίς καμία παραβίαση του ποσοστού αυτού. Επιπλέον, τα νέα Τμήματα Μαθηματικών (από τα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας) ζητούν ισότιμη αντιμετώπιση των φοιτητών/τριών τους με αυτήν των υπολοίπων Τμημάτων Μαθηματικών μέσα από την ένταξή τους στο ίδιο καθεστώς μετεγγραφών με τα υπόλοιπα Τμήματα Μαθηματικών.

(γ) Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.): δημιουργεί μεγάλη και αναίτια πολυπλοκότητα στο σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει, ενώ παρατηρούνται παράδοξα και αστοχίες. Για παράδειγμα, δημιούργησε τεράστιες ανισότητες στον αριθμό των πρωτοετών φοιτητών/τριών ακόμα και μεταξύ Τμημάτων με σχεδόν τον ίδιο αριθμό μελών Δ.Ε.Π. (π.χ. 272 εισακτέοι στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με 19 μέλη Δ.Ε.Π. έναντι 10 εισακτέων στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 20 μέλη Δ.Ε.Π.).  Όμως, τονίσθηκε ότι η εισαγωγή σε Τμήματα Μαθηματικών δεν θα πρέπει να γίνεται από άτομα που δεν έχουν υψηλό ενδιαφέρον για σπουδές στα Μαθηματικά ή από άτομα με χαμηλές επιδόσεις διότι τα άτομα αυτά δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν επαρκώς στα προγράμματα σπουδών και στις απαιτήσεις των Τμημάτων.

Μία λύση είναι η Πολιτεία να τροποποιήσει την Ε.Β.Ε., όπως για παράδειγμα να χαλαρώσει τα όρια του συντελεστή που καθορίζουν την Ε.Β.Ε. Επίσης, το πρόβλημα που επιχειρεί να επιλύσει η Ε.Β.Ε. δεν είναι ανεξάρτητο του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων ανά τμήμα. Εξορθολογισμός του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων θα οδηγήσει σε άνοδο των βάσεων, και συγχρόνως σε καλύτερη κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων στα ακαδημαϊκά τμήματα.

Ο υψηλός συντελεστής βαρύτητας στο μάθημα των Μαθηματικών στις εισαγωγικές εξετάσεις στα Πανεπιστήμια ο οποίος θα ισχύσει από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά είναι στην σωστή κατεύθυνση γεγονός που ενισχύσει το επιχείρημα για την χαλάρωση του συντελεστή που καθορίζει την Ε.Β.Ε.

(δ) Ποιότητα νεοεισαχθέντων φοιτητών: διαπιστώθηκε ότι το χάσμα μεταξύ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεγαλώνει συνεχώς. Ακόμα και φοιτητές/τριες υψηλών επιδόσεων έχουν σοβαρές ελλείψεις και χαμηλό γνωσιακό επίπεδο στα Μαθηματικά. Αυτό οφείλεται τόσο στην συνεχή μείωση της ύλης που διδάσκονται οι νέοι στο λύκειο όσο και στον τρόπο που εκπαιδεύονται καθώς και στην έλλειψη καλλιέργειας της μαθηματικής σκέψης. Μία λύση είναι τα Τμήματα Μαθηματικών να παρέμβουν και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της εξεταστέας ύλης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

(ε) Εισαγωγή εισακτέων από το 4ο επιστημονικό πεδίο: τα Τμήματα Μαθηματικών δέχονται φοιτητές/τριες από το 2ο επιστημονικό πεδίο των πανελλήνιων εισαγωγικών εξετάσεων. Όμως, η εισαγωγή και από το 4ο επιστημονικό πεδίο των εξετάσεων, εφόσον αυτή δεν αντικρούει την απαίτηση για καλή απόδοση στα Μαθηματικά, θα βοηθούσε ιδιαιτέρως τα Τμήματα των περιφερειακών και ακριτικών ιδρυμάτων στο να προσελκύσουν φοιτητές/τριες με ενδιαφέρον σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς της Μαθηματικής επιστήμης. Να τονισθεί ότι η προτεινόμενη αλλαγή δεν αφορά όλα τα Τμήματα αλλά μόνο εκείνα που το επιθυμούν.