Ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026

Πατήστε πάνω στο παρακάτω link για να δείτε το άρθρο 43 του νόμου 5110/2024

Το ΦΕΚ : 20240100075

 

Άρθρο 43 Ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) – Τροποποίηση άρθρου 1 ν.δ. 562/1970
Το άρθρο 1 του ν.δ. 562/1970 (Α’ 127), περί του σκοπού και της έδρας της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1 Σκοπός και έδρα της Σχολής
1. Ιδρύεται Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.), η οποία υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).
2. Σκοπός της Σχολής είναι η παροχή της κατάλληλης επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης για την κατάρτιση συγκεκριμένων ειδικοτήτων αξιωματικών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εκπαίδευση του πρώτου εδαφίου παρέχεται για τις εξής ειδικότητες αξιωματικών:
α. Υγειονομικού (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, κτηνιάτρων, ψυχολόγων).

β. Νομικού.
γ. Οικονομικού.
δ. Πληροφορικής.
3. Στη Σχολή δύνανται να φοιτήσουν και υποψήφιοι προς κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και με την προϋπόθεση της καταβολής της δαπάνης του άρθρου 25 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
4. Η Σχολή εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
5. Η Σχολή δύναται σε περίπτωση επιστράτευσης να μεταφερθεί προσωρινά στην Αθήνα, μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Στην περίπτωση αυτή, όπου στον παρόντα γίνεται αναφορά σε «Θεσσαλονίκη», «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» και «Φρουρά Θεσσαλονίκης», νοούνται, αντίστοιχα, «Αθήνα», «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και «Φρουρά Αθηνών».»