Τα πτυχία κολεγίων «επαγγελματικά ισοδύναμα» με των ελληνικών πανεπιστημίων

Διεύρυνση των δυνατοτήτων συνεργασίας ελληνικών κολεγίων που συνδέονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο γεωγραφικά – με ιδρύματα και εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως λ.χ. τα αμερικανικά – όσο και ακαδημαϊκά – σε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών – φέρνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Επίσης στη νέα διατύπωση αναφέρεται ότι τα πτυχία που χορηγούν τα κολέγια μπορούν να αναγνωριστούν ως «επαγγελματικά ισοδύναμα» με τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ (αλλά όχι και ακαδημαϊκά ισοδύναμα) ενώ η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων θα κοστίζει στον ενδιαφερόμενο 100 ευρώ σε παράβολο υπέρ του Δημοσίου, που μπορεί και να αναπροσαρμόζεται.

TA NEA

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com