Οκτώ βασικές ικανότητες

Το Ευρωπαικο Συμβούλιο το 2006 έθεσε στόχο  την  καλλιέργεια οκτώ βασικών ικανοτήτων (συνδυασμός γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων), οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, την καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Πρόκειται για τις εξής ικανότητες:

1.Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
2.Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
3.Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία
4.Ψηφιακή ικανότητα
5.Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn)
6.Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη
7.Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
8.Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση

Πηγή: Π.Ι

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com