ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 1007
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.42
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: https://www.eds.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 25 - ΙΣΤ: 25 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων (παρ. 2  άρθρου 29 του N. 4521/2018   )
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει συνολικά 58 μαθήματα (υποχρεωτικά, επιλογής, σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις) και διαρθρώνεται σε 8 (οκτώ) εξάμηνα.

Τα Πεδία
1. Σχεδιασμός, διδασκαλία και αξιολόγηση των ανθρωπιστικών μαθημάτων
2. Εκπαιδευτικές καινοτομίες, νέοι γραμματισμοί και έρευνα
3. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση
4. Ετερότητα : ειδική αγωγή και διαπολιτισμική εκπαίδευση
5. Πολιτική, διοίκηση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης
6. Εκπαίδευση και κοινωνία

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Πατρών) ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Πελοποννήσου) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Πτυχίο Φιλοσοφίας ή  Ιστορίας Αρχαιολογίας ή Κλασσικών Σπουδών ή Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Κύπρου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ/  ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ,  υποβλήθηκαν συνολικά 115.696 αιτήσεις.

2023 Οι προτιμήσεις ανά ΠΕ

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) με 35.2017 δηλώσεις !!! ακολουθούν ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ