Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης [140]

[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης


Last updated on May 25th, 2019 at 09:20 pm

[132][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
[143][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
[334][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
[128][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας
[164][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Βόλος)
[140][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης
[142][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)
[130][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
[141][ΑΕΙ][4] Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρας

Σκοπός
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση.

Διορίζονται στη στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως δάσκαλοι κλαδος ΠΕ70 μέσω ΑΣΕΠ
Κλάδος ΠΕ 70 Δασκάλων: [Κωδικός: ΠΕ 70.00]
Πτυχίο Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7001) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (κωδ. 7002), ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (κωδ. 7003) ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων (κωδ. 7004) ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης (κωδ. 7005), της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής- Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 7006) ή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου Αμερικής (κωδ. 7007). Ειδικότεραγια τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ.299/1997 όπως τροποποι ήθηκε με το π.δ. 367/2001) ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ι: Τα πτυχία του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων και της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία κτήσης πτυχίου έως και το ακαδημαϊκό έτος 1990?1991, δεδομένου ότι οι ανωτέρω Σχολές έπαψαν να λειτουργούν ως Παιδαγωγικές Ακαδημίες από το 1991 (άρθρο 62 του ν. 1946/1991 και π.δ. 24/1990).

ΑΣΕΠ/Κλάδος ΠΕ70
Στο τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008 διαγωνίστηκαν 2310 άτομα για 2120 θέσεις δηλαδή αναλογία θέσεων/Συμμετεχόντων: 1:1 .
Όμως από τον κλάδο των δασκάλων δεν κατάφερε τελικά να πιάσει τη βάση η πλειονότητα των υποψηφίων . Για 2.120 θέσεις διαγωνίστηκαν μόνο 2.310 υποψήφιοι και απο αυτούς μόνο 962 πέρασαν τη βάση. Επειδή όμως δεν υπήρχαν αδιόριστοι στον Ενιαίο Πίνακα τελικά διορίστηκαν όλοι. Οι διορισμοί γίνονται κατά 60% από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ και 40% από τον Ενιαίο Πίνακα.
Στον ΑΣΕΠ Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικές ενότητες.
Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α, ανάλογα με τον κλάδο – ειδικότητα τον οποίο θα κληθεί να διδάξει ο υποψήφιος.
Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά: α) τη Γενική Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγικά Θέματα και β) την Ειδική Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου κατά κλάδο και ειδικότητα.
Για να θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος μπορεί να διοριστεί, σε συνδυασμό πάντοτε με τον αριθμό των προ κηρυχθεισών θέσεων, πρέπει απαραιτήτως να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα πέντε (55) μονάδες στον τελικό βαθμό της γραπτής εξέτασης και συγχρόνως πενήντα (50) μονάδες στην κάθε θεματική ενότητα.
Όσοι έχουν συγκεντρώσει τους βαθμούς της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούνται προσαυξήσεων στο βαθμό της γραπτής εξέτασης λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήριο για κάθε υποψήφιο: α)το βαθμό του βασικού του πτυχίου, β)ενδεχόμενες μεταπτυχιακές σπουδές και γ)ενδεχόμενη προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικός.
Ο τελικός συνολικός βαθμός του διαγωνισμού για τον κάθε υποψήφιο είναι ο, προσαυξημένος με τα προ ηγούμενα κριτήρια, βαθμός της γραπτής εξέτασης.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ=75
0 εξ -ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΣΕΞΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0 εξ -ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΙ
0 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Ι
0 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι
0 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΙΙ
0 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι
0 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ
0 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
0 εξ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι
0 εξ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΙ
0 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
0 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
0 εξ -ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
0 εξ -ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
0 εξ -ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι
0 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
0 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
0 εξ -ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ I
0 εξ -ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 εξ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
1 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
1 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
1 εξ -ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ
1 εξ -ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
2 εξ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
2 εξ -ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2 εξ -ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
2 εξ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΟΗΣ
2 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
2 εξ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 εξ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
2 εξ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
3 εξ -ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 εξ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΑΞΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
3 εξ -ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3 εξ -ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3 εξ -ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
3 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι
3 εξ -ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
3 εξ -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3 εξ -ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
3 εξ -ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 εξ -ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3 εξ -ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ
4 εξ -ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 εξ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
4 εξ -Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
4 εξ -Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
4 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 εξ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
4 εξ -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 εξ -ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
4 εξ -ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
5 εξ -ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
5 εξ -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
5 εξ -ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ
5 εξ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
5 εξ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
5 εξ -ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι
5 εξ -ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
5 εξ -ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
6 εξ -ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
6 εξ -ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
6 εξ -ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6 εξ -Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
6 εξ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ
6 εξ -ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
7 εξ -ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
8 εξ -ΝΕΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
8 εξ -ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com