ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
Κωδικός : 1619
Ίδρυμα: ΔΙΠΑΕ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://mech.ihu.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 30 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

8 εξάμηνα
Δημιουργήθηκε με το νόμο 4610/2019 και θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαικό έτος 2019-2020.

Πρόγραμμα Σπουδών

Γενικές πληροφορίες

Η επιστήμη της Μηχανολογίας είχε, ανέκαθεν, ιδιαίτερα ευρεία απήχηση λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για τον επιστημονικό κλάδο που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων κίνησης και συστημάτων παραγωγής & μεταφοράς ισχύος. Στον «τομέα ευθύνης» της επιστήμης της Μηχανολογίας εμπίπτει και ο σχεδιασμός συστημάτων που δεν περιλαμβάνουν κίνηση ή μεταφορά ισχύος, όταν αυτά υπόκεινται σε υψηλές πιέσεις ή/και θερμοκρασίες. Έτσι, ο Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σε θέση να διαχειριστεί την παραγωγική διαδικασία με ολιστικό τρόπο, από τη σύνταξη της ιδέας για ένα αντικείμενο, μέχρι την κατανόηση των απαραίτητων διεργασιών για να λειτουργήσει αυτό, και, από την παραγωγή και βελτιστοποίηση του αντίστοιχου ολοκληρωμένου στοιχείου, μέχρι και την ενσωμάτωσή του σε μεγαλύτερα συστήματα. Όλα τα παραπάνω, αντανακλώνται πολύ εμφατικά στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ).

Το ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΔΙΠΑΕ
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ ιδρύθηκε το 1983, ως ένα από τα πρώτα Τμήματα του νεοσύστατου (τότε) ΤΕΙ Σερρών (Ν. 1404/1983). Το 2013, με βάση το ΠΔ 102, ΦΕΚ 136Α/05-06-2013, μετονομάζεται σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνοντας δύο (2) θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, την Κατεύθυνση των Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών, και την Κατεύθυνση των Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών. Εν τέλει, τον Μάιο του 2019, με βάση τον Ν. 4610, ΦΕΚ 70/07-05-2019, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ ΚΜ ενσωματώνεται στο ΔΙΠΑΕ. Από τον Σεπτέμβριο του 1993, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ στεγάζεται σε ένα ανεξάρτητο campus έκτασης 250.000 τετραγωνικών μέτρων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών, το οποίο περιλαμβάνει σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος διατίθεται επαρκής κτηριακή υποδομή, συνολικής επιφάνειας 6.250 τετραγωνικών μέτρων, που περιλαμβάνει 7 αίθουσες διδασκαλίας, συνολικής χωρητικότητας 300 ατόμων, 2 αμφιθέατρα, συνολικής χωρητικότητας 200 ατόμων, και 24 αποκλειστικής χρήσης, πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες εργαστηρίων, συνολικής χωρητικότητας 480 ατόμων. Η δε αξία του εγκατεστημένου εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος υπερβαίνει τα 7.000.000 €.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ είναι:
Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση, και να συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης της Μηχανολογίας.
Να παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια τα οποία θα εξασφαλίσουν την όσο το δυνατόν αρτιότερη κατάρτισή τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.
Να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο του βιομηχανικού και του βιοτεχνικού ιστού της χώρας, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και καινοτόμες ιδέες, µέσω της εφαρμογής επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων.
Να διασπείρει τη νέα επιστημονική γνώση, μέσω συνεργασιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς επίσης και με διαφόρους επαγγελματικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μηχανολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επ’ αυτού, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ συνεργάζεται με σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθώς η πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ συμμετέχει σε κοινά ερευνητικά προγράμματα με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εταιρείες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, και διεθνώς.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το υφιστάμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Μηχανολογίας, το οποίο αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή & λειτουργία μηχανών και εγκαταστάσεων, καθώς και συστημάτων παραγωγής & διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των φοιτητών, την οικονομία, την κοινωνική αποδοχή, και τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Ο πρωταρχικός στόχος του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, είναι η προσφορά ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με εφαρμογή στην αγορά εργασίας. Ακολούθως, το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ της ανάπτυξης ενός στέρεου θεωρητικού υποβάθρου και της απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση των φοιτητών σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, ενισχύοντας έτσι την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και τεχνολογικής εφαρμογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναμένεται πως οι απόφοιτοί μας είναι σε θέση να συμπληρώσουν το κενό μεταξύ των αυξανόμενων απαιτήσεων των εκάστοτε εργασιακών φορέων για εξειδίκευση και αριστεία, και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

Η απόκριση του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας πιστοποιείται και από τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013 (MIS 299917), και αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001 – 2011. Η εν λόγω ανάλυση υποδεικνύει πως το 85% των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ εισήλθε στην αγορά εργασίας μέσα στους πρώτους 12 μήνες από τη λήψη του Διπλώματος.

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του ΤΜΉΜΑΤΟΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μόνες πηγές που, ενώ δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, μπορούν να στηρίξουν μια συγκροτημένη και αξιόπιστη πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο ενεργειακό δόγμα της χώρας μας. Επ’ αυτού, το σχετικά ευνοϊκό αντίστοιχο νομικό πλαίσιο διασφαλίζει τις επενδύσεις στον κλάδο και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη πολύ μεγάλων επενδυτών. Μεταξύ των παγκόσμιων κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι οι ισπανικές εταιρείες Endesa, Iberbola, Acciona και Gamesa. Επίσης, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται γαλλικές, ιταλικές, και γερμανικές εταιρίες, οι οποίες προσβλέπουν στη συνέχιση της ανάπτυξης και επιτυχίας τους στον χώρο. Είναι ξεκάθαρο πως, η ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των ΑΠΕ απαιτεί εξειδικευμένο και καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Σε μια προσπάθεια ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με τους παρακάτω στόχους:

  1. Την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν στον μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστο-ποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
  2. Την παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές & διοικητικές μονάδες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ισχύος από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.
  3. Τον εφοδιασμό των νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην προστασία του κλίματος, προωθώντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα μας (Ν. 3851/2010).

4. Την προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και την καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

Η λειτουργία του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» έγκειται στο να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του στέρεα θεμέλια γνώσεων και αρχών, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο, αλλά και πολλά υποσχόμενο εργασιακό περιβάλλον. Εκτιμάται πως, έτσι μόνον μπορεί να καλυφθεί το κενό μεταξύ των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδίκευση και αριστεία πάνω σε θέματα που αφορούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

Παρουσίαση ΜΜ ΑΠΘ 

Untitled Document
Σύνολο=5
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ ΕΒΕT Β.2023 Μετ.Β Ε.2023 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΓΡΑΦ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ
209 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 2 14.25 18554 358 129 0 5 0 εδώ Inf Math OS
211 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2 14.25 17750 575 107 0 5 0 εδώ Inf Math OS
213 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΠΑΤ 2 14.25 17340 510 159 0 5 0 εδώ Inf Math OS
332 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΘΕΣ 2 14.25 16720 310 122 0 5 0 εδώ Inf Math OS
210 -ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΔΜ 2 14.25 14804 544 220 0 5 0 εδώ Inf Math OS
Σύνολο: 737 0 0 %
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 3750 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) -
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Εισ=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΡΑΦ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2023 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )

------ # ------

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (5)
1]«Μηχανολόγων Μηχανικών» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 2]του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3]του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4]του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, και  5]«Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αντίστοιχα Τμήματα για μετεγγραφές (2)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (3)
1]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΑΘΗΝΑ
2]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΕΡΡΕΣ
3]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τακτικά μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι υποχρεωτικά όλοι οι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των πολυτεχνικών σχολών της χώρας και των ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι η κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανικού.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι ο αρμόδιος οργανισμός που χορηγεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτους των Πολυτεχνείων της Ελλάδος και ισότιμων σχολών χωρών του εξωτερικού. Η άδεια άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού χορηγείται μετά από εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τρεις φορές το χρόνο.
Το σύνολο των τακτικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου σήμερα είναι περίπου 108.242, που κατανέμονται ανάλογα με την ειδικότητα (αντλήθηκαν από τη σελίδα του ΤΕΕ 10/8/2023) :

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών (Νόμοι & ΠΔ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99/2018: Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.το ΦΕΚ

fek_2014_176b.pdf

Μελέτες απορρόφησης

Μηχανικοί – Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης : Προβλήματα και προοπτικές
[πατήστε εδώ]

Μελέτη απορρόφησης του ΕΜΠ [2015]

EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010
EMP_APOTELESMATA_ANA_SXOLH_2002_2010_ppt

Στη παραπάνω μελέτη η Ανεργία Μηχανικών ΤΕΕ αποτυπώθηκε με το παρακάτω διάγραμμα:

Μελέτη του ΕΜΠ για την ανεργία των Μηχανικών (2002-2010)