ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)
Κωδικός : 1633
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Site: http://abo.ihu.gr/
Επ. Πεδίο/α: 2&3
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.31
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας (ΓΕΛ) :
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 40 - ΜΑΘ: 20
[3 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 20 - ΧΗΜ: 30 - ΒΙΟ: 30
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Μαθήματα (Εύδοξος) (2023) : Link
Βάσεις ΓΕΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΓΕΛ (90%) (2023): 12070
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΓΕΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8980
Εισακτέοι (100%) (ΓΕΛ&ΕΠΑΛ) 2001- 2024 : Εδώ
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2024) : 200
Εισακτέοι ΓΕΛ & ΕΠΑΛ κατ.100% (2023) : 200
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 160
Εισακτέοι ΓΕΛ κατ.90% Κατόπιν Μεταφοράς (2023) : 176
Κενές Θέσεις ΓΕΛ κατ.90% (2023) : 126
Προτιμήσεις Επιτυχόντων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων ΓΕΛ κατ.90% 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ (κατ.90%) 2004- 2023 : Εδώ
Μόρια 1ου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (90%) (2023): 13640
Μόρια Τελευταίου Επιτυχόντα ΕΠΑΛ (Βάση) (90%) (2023) : 8100
Εισακτέοι ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 20
Κενές Θέσεις ΕΠΑΛ κατ.90% (2023) : 0
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
---------------------------------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε μεταξύ άλλων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών.

Σύμφωνα με το Νόμο 1697/1987, Aρ. Φύλλου 57, άρθρο 4, Παράγραφος 3, οι Oινολόγοι είναι:

Στο άρθρο 9 του Ν. Δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144) προστίθενται παράγραφοι 9. και 10. που έχουν ως εξής:

9. Από 1.1.1990. καταργούνται όλες οι διατάξεις του Ν. Δ. 243/1969 που αφορούν τη χορήγηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος οινολόγου.

10. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οινολόγοι θεωρούνται:

α)    Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών των Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ως ισότημων σχολών της αλλοδαπής.

β)   Οι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής που έχουν στο προγραμμά σπουδών τους πρόγραμμα οινολογικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διεθνούς οργανισμού οίνου και αμπέλου διαρκείας τουλάχιστον δύο εξαμήνων.

γ)    Οι απόφοιτοι της σχολής ΝΤΙΖΟΝ και οι κάτοχοι πτυχίου ανωτέρων σχολών Τεχνολόγων Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) μέχρι 31,12,1986 με υποχρέωση όμως οινολογικής μετεκπαίδευσης, της οποίας το πρόγραμμα, η διάρκεια και κάθε άλλη διαδικασία και λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Απόφαση Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ν° 13/11-1-1994

1.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με μελέτη, ερευνά και εφαρμογή της τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας πάνω σε σύγχρονούς και ειδικούς τομείς της οινολογίας και της τεχνολογίας των ποτών, καθώς και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας και ποιοτικού ελέγχου, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους και το βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων.

2.Οι παραπάνω πτυχιούχοι θεωρούμενοι ως οινολόγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1697/1987 έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

2.1.Παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο οίνων και ποτών σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες είτε ως υπεύθυνοι παραγωγής των μονάδων αυτών είτε ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, είτε ως υπεύθυνοι τμημάτων τους.

2.2.Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.

2.3.Εμπορία και διακίνηση προσθέτων υλών που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών.

2.4.Ίδρυση και λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίου ανάλυσης και ελέγχου ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

2.5.Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης ή συμμετοχή στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

2.6.Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη της κατασκευής ή επέκτασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών οίνου και ποτών.

2.7.Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της οινολογίας και της τεχνολογίας ποτών και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

3.Ασκούν καθήκοντα εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των οίνων και ποτών.

4.Μπορούν να συμμετάσχουν και συνεργάζονται στη μελέτη για ίδρυση και καλλιέργεια αμπελώνων.

5.Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες οίνου και ποτών καθώς και σε σχετικές υπηρεσίες. Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των σχετικών με την επεξεργασία παραγωγής και εκμετάλλευση οίνων, ποτών και σχετικών παραγώγων.

6.Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

7.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων και της ισχύουσας νομοθεσίας

Οινολόγοι ως Εμπειρογνώμονες

Μετά από προσπάθειες του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Οινολόγων (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) οι οινολόγοι του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας έχουν σήμερα το δικαίωμα παρουσίας στις κατ’έφεση εξέταση δειγμάτων οίνων και ποτών ενώπιον του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την απόφαση Αρ. 457/98 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Δρύ στις 3/9/98 επισημένεται ότι:

“οι οινολόγοι του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τ.Ε.Ι. δικαιούνται να παρίστανται στην κατ’έφεση εξέταση δειγμάτων ποτών από το Γ.Χ.Κ. καθώς και ενώπιον του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου”.

Τελαυταία τροποποίηση 25 Ιουλίου, 2023 | 1η Δημοσίευση: 6 Ιουνίου, 2019