Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
Κωδικός : 228
Ίδρυμα: ΠΑΘΕΣ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 5
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕT (2023) : 9.87
EBET 2021- 2023 : Εδώ
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.prd.uth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : Link
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις ΓΕΛ 2004- 2023 : Εδώ
Βάσεις ΕΠΑΛ 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 20 - ΦΥΣ: 27 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 33
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[1] [ΒΥ] Αγγλικά Ειδικών Σκοπών Ι
[2] [ΒΥ] Αγγλικά Ειδικών Σκοπών ΙI
[4] [ΒΥ] Αγγλικά Ειδικών Σκοπών ΙV
[3] [ΒΥ] Αγγλικά Ειδικών Σκοπών ΙΙΙ
[2] [ΒΥ] Ανάλυση Δεδομένων
[4] [ΒΥ] Ανάλυση και Διαχείριση Οικοσυστημάτων
[6] [ΒΥ] Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου
[0] [ΒΥ] Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
[2] [ΒΥ] Αρχιτεκτονικό Σχέδιο/Σχεδίαση
[3] [ΒΥ] Αστική Κοινωνική Γεωγραφία
[3] [ΒΥ] Αστική Οικονομική
[4] [ΒΥ] Αστική Σύνθεση
[4] [ΒΥ] Γαλλικά Ειδικών Σκοπών IV
[0] [ΒΥ] Γαλλικά Ειδικών Σκοπών Ι
[0] [ΒΥ] Γαλλικά Ειδικών Σκοπών ΙΙ
[3] [ΒΥ] Γαλλικά Ειδικών Σκοπών ΙΙΙ
[0] [ΒΥ] Γερμανικά Ειδικών Σκοπών Ι
[0] [ΒΥ] Γερμανικά Ειδικών Σκοπών ΙΙ
[1] [ΒΥ] Γεωγραφία
[5] [ΒΥ] Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών-Ψηφιακή Χαρτογραφία
[4] [ΒΥ] Δημογραφία
[3] [ΒΥ] Δημόσια Οικονομία και Διοίκηση
[5] [ΒΥ] Διαχείριση Ακινήτων
[0] [ΒΥ] Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
[0] [ΒΥ] Διαχείριση υγρών αποβλήτων
[0] [ΒΥ] Διαχείριση Φυσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαχείριση Καταστροφών
[0] [ΒΥ] Διαχείριση Φυσικών Πόρων
[6] [ΒΥ] Δίκαιο Χωρικού Σχεδιασμού Ι
[0] [ΒΥ] Διοίκηση και Διαχείριση Έργων
[0] [ΒΥ] Ειδικά Θέματα Δημογραφίας 1 - Οι Χωρικές Διαστάσεις των Δημογραφικών Δεδομένων
[0] [ΒΥ] Ειδικές Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
[0] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Τεχνικό Σχέδιο
[2] [ΒΥ] Εισαγωγή στο Χωρικό Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη
[8] [ΒΥ] Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
[6] [ΒΥ] Ευρωπαϊκές Πολιτικές
[7] [ΒΥ] Εφαρμογές Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πράξεις Εφαρμογής
[0] [ΒΥ] Θεματική Χαρτογραφία
[0] [ΒΥ] Θεωρίες Σχεδιασμού -Προγραμματισμού
[1] [ΒΥ] Ιστορία Πόλης και Πολεοδομίας
[0] [ΒΥ] Ιταλικά Ειδικών Σκοπών Ι
[0] [ΒΥ] Ιταλικά Ειδικών Σκοπών ΙΙ
[0] [ΒΥ] Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος
[2] [ΒΥ] Κοινωνιολογία
[6] [ΒΥ] Κυκλοφοριακή Τεχνική με στοιχεία οδοποιΐας
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά
[2] [ΒΥ] Μακρο-οικονομική
[0] [ΒΥ] Μάρκετινγκ του Τόπου
[9] [ΒΥ] Μέθοδοι Έρευνας
[1] [ΒΥ] Μικρο-οικονομική
[0] [ΒΥ] Νέες Τεχνολογίες και Χώρος
[0] [ΒΥ] Οικονομετρία
[0] [ΒΥ] Οικονομικά του Περιβάλλοντος
[5] [ΒΥ] Οικονομική της Ανάπτυξης
[3] [ΒΥ] Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση
[0] [ΒΥ] Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων
[7] [ΒΥ] Περιφερειακή Ανάπτυξη
[4] [ΒΥ] Περιφερειακή Οικονομική
[2] [ΒΥ] Πληροφορική
[7] [ΒΥ] Πολεοδομική Πολιτική
[0] [ΒΥ] Πολιτική Επιστήμη και Χωρικός Σχεδιασμός
[7] [ΒΥ] Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Υποδομών
[1] [ΒΥ] Στατιστική
[1] [ΒΥ] Στοιχεία Η/Υ
[3] [ΒΥ] Στούντιο Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης Ι
[9] [ΒΥ] Στούντιο Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
[8] [ΒΥ] Στούντιο Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σχέδια Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
[5] [ΒΥ] Στούντιο Πολεοδομίας Ια
[6] [ΒΥ] Στούντιο Πολεοδομίας Ιβ
[7] [ΒΥ] Στούντιο Πολεοδομίας ΙΙα
[8] [ΒΥ] Στούντιο Πολεοδομίας ΙΙβ
[5] [ΒΥ] Στούντιο Χωροταξίας Ια
[6] [ΒΥ] Στούντιο Χωροταξίας Ιβ
[7] [ΒΥ] Στούντιο Χωροταξίας ΙΙα
[8] [ΒΥ] Στούντιο Χωροταξίας ΙΙβ
[9] [ΒΥ] Στρατηγικές Ανάπτυξης και Διαχείρισης των Πόλεων
[2] [ΒΥ] Σχεδίαση με Η/Υ
[0] [ΒΥ] Σχεδιασμός και Διαχείριση Ειδικών Γεγονότων
[5] [ΒΥ] Σχεδιασμός Μεταφορών
[8] [ΒΥ] Σχεδιασμός Τουρισμού και Ελεύθερου Χρόνου
[5] [ΒΥ] Τηλεπισκόπηση
[3] [ΒΥ] Τοπογραφία-Χαρτογραφία
[0] [ΒΥ] Υποδείγματα Χωροθέτησης Λειτουργιών
[4] [ΒΥ] Χωρική Ανάλυση
[9] [ΒΥ] Χωρική Ανάπτυξη
[0] [ΒΥ] Χωρική Ανάπτυξη Συνοριακών Περιοχών
[6] [ΒΥ] Χωροταξική Πολιτική
---------------------------------