Βιολογίας Αθήνας (277)

Last updated on June 7th, 2019 at 12:20 pm

Εξωτερική Αξιολόγηση

(α) Ποια είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Προγράμματος Σπουδών
Θετικά Σημεία
+Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, αφοσιωμένου στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος και εφαρμόζει σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές.
+Το Τμήμα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες να παρέχει στους φοιτητές του ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας βασισμένο κυρίως σε βασικούς τομείς και θεματικές περιοχές της Βιολογίας.
+Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος είναι καταξιωμένοι επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες και στελέχη του ιδιωτικού Τομέα και Καθηγητές στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (στην ημεδαπή και αλλοδαπή).
+Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δίνεται στους φοιτητές όπως και τα διδακτικά εγχειρίδια είναι επικαιροποιημένα, σύγχρονα και υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.
+Το Τμήμα έχει μια καλά καθορισμένη και ενιαία παιδαγωγική πολιτική όσον αφορά τις διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες δίνοντας μεγάλη έμφαση και επιδεικνύοντας ιδιαίτερη σοβαρότητα και σπουδή στη διδακτική αποστολή του.
Αρνητικά Σημεία
-Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη σημερινή του μορφή είναι παλιό και ξεπερασμένο και δεν περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα σε σχετικά νέους και σύγχρονους τομείς όπως η βιολογία συστημάτων, η ολοκληρωμένη και συνθετική βιολογία, οι νευροεπιστημες, η γνωστική βιολογία, η γονιδιωματική, η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, κ.α
-Η ύλη πολλών μαθημάτων είναι ξεπερασμένη, γενικόλογη και προσθέτει σημαντικό φόρτο εργασίας.
-Ακόμη και όταν ένα νέο μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει ένα μάθημα η ανανέωση και επικαιροποίηση της ύλης είναι περιορισμένη.
-Παρουσιάζονται σημαντικές επαναλήψεις και επικαλύψεις μαθημάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε τομέας του Τμήματος έχει αναλάβει συγκεκριμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών και δεν φαίνεται να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους Τομείς στην κατεύθυνση του προγραμματισμού, της υλοποίησης και εν τέλει στο τι ακριβώς διδάσκεται.
Ως παράδειγμα η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης αναφέρει θεματικό αντικείμενο που διδάσκεται σε περισσότερα μαθήματα.
-Μεγάλος αριθμός φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων.
-Υψηλά ποσοστά αποτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις των μαθημάτων.
-Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις επιταγές της Συνθήκης της Μπολόνια
-Ο μέσος χρόνος αποφοίτηση είναι πολύ υψηλός και διαμορφώνεται στα 6-8 έτη.
-Το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό είναι εξαντλητικό.
Ο μέσος βαθμός πτυχίου διαμορφώνεται στο 6,73 είναι εξαιρετικά χαμηλός για τα διεθνή πρότυπα και άδικός για τους φοιτητές. Μάλιστα η επιτροπή επισημαίνει πως ουσιαστικά είναι ακόμα χαμηλότερος όμως η βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας που διαμορφώνεται σε ανεξήγητα υψηλά επίπεδα, (περισσότερο λειτουργεί ως «μπόνους» και όχι ως βαθμολογημένη εργασία) βελτιώνει κάπως την εικόνα.
(β) Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία
Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων
Το Τμήμα, έχοντας λάβει υπόψη του το σύνολο των παρατηρήσεων της εξωτερικής αξιολόγησης (την οποία παρέλαβε επισήμως τον Ιούνιο του 2014) έχει δρομολογήσει τις
απαραίτητες διαδικασίες για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών και τις περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες. Οι πιο σημαντικές συστάσεις των εξωτερικών αξιολογητών είναι οι εξής:
-Το Πρόγραμμα Σπουδών δεν μπορεί να είναι το «μίγμα» των Προγραμμάτων Σπουδών που έχουν δημιουργήσει οι επιμέρους Τομείς, αλλά να αντιπροσωπεύει την οπτική και τους στόχους του Τμήματος ως σύνολο.
-Θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων και με κριτική σκέψη να αναθεωρηθεί το περιεχόμενο τους ώστε να μειωθούν οι επικαλύψεις
-Να εισαχθούν νέα μαθήματα επιλογής τα οποία θεραπεύουν σύγχρονα επιστημονικά θέματα της επιστήμης της Βιολογίας αλλά και κοινωνικές ανάγκες.
-Ο αριθμός των πρακτικών εργαστηρίων θα πρέπει να ελαττωθεί ουσιαστικά. Αυτή η ελάττωση Η μείωση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τον έξυπνο εξορθολογισμό των εργαστηριακές ασκήσεων χωρίς αδικαιολόγητες δαπάνες για το περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές επικαλύψεις οι οποίες με αυτήν την μείωση θα ελαττωθούν.
-Η ΕΕΑ προτείνει τη μείωση των γραπτών εξετάσεων στη σημερινή τους μορφή και την εισαγωγή συμπληρωματικών εναλλακτικών μορφών εξέτασης που μπορεί να περιλαμβάνουν γραπτές εργασίες και προφορικές παρουσιάσεις που ενισχύουν την κριτική σκέψη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης.
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τα αρνητικά σημεία
-Η μη συνεργασία των επιμέρους Τομέων παράγει ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο εμφανίζει επικαλύψεις και επαναλήψεις μαθημάτων, ανορθολογισμό και σπατάλη πόρων ανθρώπινων και υλικών. Παράλληλα το πρόβλημα εντείνεται από το γεγονός ότι ο σχεδιασμός και η επιλογή των μαθημάτων στηρίζεται στο δόγμα σύμφωνα με το οποίο «τα μαθήματα πρέπει να ταιριάζουν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Καθηγητή, και αντίστροφα» (σελ.8). Τα προβλήματα αυτά οδηγούν στον κίνδυνο της απαξίωσης και μη ελκυστικότητας του Προγράμματος Σπουδών το οποίο θεωρείται παρωχημένο, μη ευέλικτο στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις και λιγότερο ελκυστικό.
-Το πρόβλημα της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών παράγει ένα όλο και αυξανόμενο αριθμό φοιτητών που δεν αποφοιτούν έγκαιρα. Αν δεν εφαρμοστεί άμεσα μια στρατηγική για τη συνολική επίλυση του προβλήματος θα τεθεί θέμα βιωσιμότητας διαδικασιών (π.χ δεν θα φτάνουν οι αίθουσες για εξετάσεις, απαιτούνται εκατοντάδες ώρες εξετάσεων και
διορθώσεων κ.α). Παράλληλα χειροτερεύει η εικόνα του Τμήματος στην Κοινωνία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών διαδικασιών, λαμβανομένου υπόψη ότι στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η επιτυχής ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών δεν είναι μόνο θέμα του φοιτητή αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
-Η συσταθείσα επιτροπή εκσυγχρονισμού του Προγράμματος Σπουδών την οποία απαρτίζουν κατά κύριο λόγο οι διευθυντές των Τομέων εργάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις. Έχει επιτύχει την ελαχιστοποίηση των επικαλύψεων, τη μείωση και τον εξορθολογισμό των εργαστηριακών ασκήσεων και των ωρών απασχόλησης των φοιτητών
και του προσωπικού, την τροποποίηση του εξεταστικού συστήματος με στόχο την βελτίωση της μέσης βαθμολογίας και τη μείωση του χρόνου φοίτησης.
-Δραστικότερες τομές στο πρόγραμμα σπουδών και τον γενικότερο συντονισμό του Τμήματος δυσχεραίνονται έν μέρει εξ αιτίας του ισχύοντος νομοθετικού και ευρύτερου διοικητικού πλαισίου (π.χ. μη συμπλήρωση κενουμένων θέσεων προσωπικού, διόγκωση αριθμού φοιτητών από μετεγγραφές κ.α.).

Last updated on March 3rd, 2020 at 08:56 pm

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 7
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2021 ΜετΒ Ε.2021 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
277 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 2,3 17663 913 108 0 4 0 Inf Math OS εδώ
279 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 2,3 17443 943 118 0 4 0 Inf Math OS εδώ
281 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 2,3 17218 1118 157 0 4 0 Inf Math OS εδώ
282 -ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ.ΚΡΗΤΗΣ 2,3 17124 1224 134 0 4 0 Inf Math OS εδώ
290 -ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 2,3 17043 1293 137 0 4 0 Inf Math OS εδώ
280 -ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 16650 1475 131 0 5 0 Inf Math OS εδώ
284 -ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 16617 1267 128 0 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 913 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2021 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

παρουσίαση

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές
«Βιολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης..

Επαγγελματικές Διέξοδοι
Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: ως βιολόγοι-ερευνητές σε νοσοκομεία, σε βιοϊατρικά και διαγνωστικά κέντρα, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα (στο Δημόκριτο, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ρasteur, στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, στο Ινστιτούτο θαλάσσιας Βιολογίας κ.ά.), στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και κυρίως στο Υπουργείο Γεωργίας ως περιβαλλοντολόγοι, ιχθυολόγοι και σε οργανισμούς (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως ιατρικοί επισκέπτες και στελέχη στον τομέα της διαφήμισης και της προώθησης φαρμάκων, σε βιομηχανίες στα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε βιοχημικά εργαστήρια, σε μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης, σε υδατοκαλλιέργειες, σε ιχθυοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθμούς και στη δημιουργία υβριδίων (βελτιωμένα είδη φυτών και ζώων), ως ελεύθεροι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι με γραφεία μελετών που ασχολούνται: με μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με μονάδες βιολογικού καθαρισμού, οικολογικές μελέτες, χωροταξικές μελέτες, αλιευτικές κατασκευές ή να ιδρύσουν δικό τους εργαστήριο.

Κλάδος ΠΕ04.04
Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) ή Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Δημοκρίτειου Παν/μίου) ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Φυσιογνώστου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2)

Top Jobs for Biology Degree Majors

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com