Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής (Αθήνας) [507]

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός : 507
Ίδρυμα: ΑΣΠΑΙΤΕ
Επ. Πεδίο/α: 2
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.85
ΕΒΕ (2023) : 10.49
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://electronics.aspete.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2258/2023
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[2 ΕΠ ] ΓΛ: 25 - ΦΥΣ: 25 - ΧΗΜ: 20 - ΜΑΘ: 30
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[5] [ΒΥ] Αναλογικά και Ψηφιακά Φίλτρα
[1] [ΒΥ] Ασύρματες Επικοινωνίες
[2] [ΒΥ] Βασική Ηλεκτρονική
[1] [ΒΥ] Γενική και εξελικτική ψυχολογία
[7] [ΒΥ] Γενική τεχνολογία
[6] [ΒΥ] Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας
[4] [ΒΥ] Διδακτική Μεθοδολογία
[2] [ΒΥ] Δορυφορικές Επικοινωνίες
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη σύγχρονη Παιδαγωγική
[5] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
[3] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική
[6] [ΒΥ] Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα
[7] [ΒΥ] Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών
[5] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
[2] [ΒΥ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΙ
[2] [ΒΥ] Ευρυζωνικές Επικοινωνίες
[3] [ΒΥ] Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
[1] [ΒΥ] ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
[1] [ΒΥ] Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι
[2] [ΒΥ] Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
[5] [ΒΥ] Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία
[4] [ΒΥ] Ηλεκτρονικά ΙΙ
[3] [ΒΥ] Θεωρία Κυκλωμάτων
[6] [ΒΥ] ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ
[2] [ΒΥ] Λειτουργικά συστήματα Υπολογιστών
[1] [ΒΥ] Μαθηματικά Ι
[2] [ΒΥ] Μαθηματικά ΙΙ
[5] [ΒΥ] Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
[2] [ΒΥ] Μικροηλεκτρονική και VLSI
[7] [ΒΥ] Μικροκύματα- Κεραίες
[6] [ΒΥ] Μικροϋπολογιστές
[1] [ΒΥ] Οπτοηλεκτρονική & Οπτικές Επικοινωνίες
[4] [ΒΥ] Παιδαγωγικές Εφαρμογές
[2] [ΒΥ] Παιδαγωγική Ψυχολογία και Επικοινωνία
[1] [ΒΥ] Προγραμματισμός Υπολογιστών
[1] [ΒΥ] Προγραμματιστικές τεχνικές
[4] [ΒΥ] Προστασία Περιβάλλοντος
[7] [ΒΥ] Ραδιοτηλεοπτικά συστήματα
[6] [ΒΥ] ΣΑΕ ΙΙ
[1] [ΒΥ] Σήματα και συστήματα
[3] [ΒΥ] Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός
[5] [ΒΥ] Συστήματα Αυτόματου Ελέχου
[2] [ΒΥ] Σχέδιο και τεχνολογία εξαρτημάτων
[5] [ΒΥ] Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι
[2] [ΒΥ] Φιλοσοφική - Κοινωνιολογική θεώρηση της Παιδείας
[1] [ΒΥ] Φυσική
[3] [ΒΥ] Ψηφιακά Συστήματα
[2] [ΒΥ] Ψηφιακή επεξεργασία σήματος
[1] [ΒΥ] Ψηφιακή ραδιοφωνία & Τηλεόραση
---------------------------------

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι.
Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό.
Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα (Άρθρο 29 «Θέματα Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)» του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013).
Το Τμήμα χορηγεί στους αποφοίτους του Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην ελληνική και αγγλική σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES.

[ΚΩΔ][ΒΑΣΗ23][ΕΠ][ΤΜΗΜΑ][ΠΑΝ][ΠΕΡ]
497 [10855][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
507 [11145][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
477 [10350][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ
776 [10775][2] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ= 4

Σήμερα η Σχολή αποτελείται από τα Τμήματα:
● Παιδαγωγικό Τμήμα
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
με δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις
(i) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
(ii) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών
● Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών
Η ΑΣΠΑΙΤΕ στεγάζεται στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Μαρούσι, σε μία έκταση 200 περίπου στρεμμάτων.
Η ΑΣΠΑΙΤΕ οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης σε έντεκα άλλες πόλεις της περιφέρειας ως εξής: Θεσσαλονίκη (ΠΔ 269/1979/ΦΕΚ 76/17.04.79/Τ.Α΄), Πάτρα (ΠΔ 4/1996/ΦΕΚ 3/12.01.96/Τ.Α΄), Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔ 116/1999, ΦΕΚ 120/16.06.99/Τ.Α΄), Βόλο (ΠΔ 244/2000/ΦΕΚ 208/28.09.2000/Τ.Α΄), Σάπες (ΥΑ 15844/Γ2/05.02.2008), Ρόδο/Νοτίου Αιγαίου (ΥΑ 29578/Γ2/19.03.2012), Μυτιλήνη/Βορείου Αιγαίου και Κοζάνη/Δυτικής Μακεδονίας (ΥΑ 120992/Γ2/03.09.2013), Άργος/Πελοποννήσου (ΥΑ 64085/Γ2/25.04.2014) και Λιβαδειά/Στερεά Ελλάδα (ΥΑ 110496/Ζ1/05.07.2016).