Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης (147)

147 -Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991 (ΠΔ 331/29-7-91). Από το Σεπτέμβριο του 2002 στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο στην οδό Εγνατίας 46.
[http://www.jour.auth.gr ]

Στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών:
Α. Δημοσιογραφία
Β. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών
να κατανοούν τη διαμεσολαβημένη επικοινωνία στις ποικίλες μορφές, εφαρμογές, διαστάσεις και
λειτουργίες της, καθώς και να προάγουν την επιστημονική μελέτη και διερεύνηση της εξέλιξης και
του ρόλου αυτής στη σύγχρονη κοινωνία και κουλτούρα. Συνδυάζοντας θεωρία και πρακτική, ειδική
και γενική παιδεία, επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες, διεπιστημονική προσέγγιση
και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, το πρόγραμμα σπουδών αποβλέπει σε μαθησιακά
αποτελέσματα που συντελούν στην παραγωγική, κοινωνικά υπεύθυνη και δημιουργική παρουσία
των αποφοίτων στους ποικίλους τομείς της δημόσιας επικοινωνίας και ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης “Δημοσιογραφίας” δύνανται να αποκτήσουν τις εξής
δεξιότητες:
1) να παράγουν δημοσιογραφικά κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης
(έντυπα, οπτικο-ακουστικά, διαδικτυακά),
2) να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με τις μεθόδους και
τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας,
3) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
4) να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας,
5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της γνώμης, της σκέψης και της
ελευθεροτυπίας.
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης “Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας” δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες:
1) να εφαρμόζουν τη θεωρία στους βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Δημόσια και
Κοινωνική Επικοινωνία, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία),

2) να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών,
3) να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής
επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές περιβάλλον,
4) να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας,
5) να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, επιπλέον της
επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν την ικανότητα:
1) να επικοινωνούν σε μια δεύτερη γλώσσα,
2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες αξιοποιώντας τα σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα,
3) να εργάζονται εξίσου αποτελεσματικά, αυτόνομα και σε ομάδες,
4) να προσαρμόζονται σε νέες εργασιακές συνθήκες και να ανακαινίζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους,
5) να προσεγγίζουν το αντικείμενο της εργασίας τους με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο,
6) να σέβονται τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα,
7) να επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι αφορά θέματα
φύλου, φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων,
8) να προάγουν την ελεύθερη, απροκατάληπτη και κριτική σκέψη.

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!