Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ (330)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
Κωδικός : 330
Ίδρυμα: ΕΚΠΑ
Επ. Πεδίο/α: 2,4
Έτη Σπουδών: 4
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Βάση (2018) : 16552
Μετεγγραφή: NAI
Site: http://www.di.uoa.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/1937/2018
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση Αξιολόγηση:
Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2018 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Εισακτέων 2001- 2019 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Πορτιμήσεων Επιτυχόντων 2018 : Εδώ
Γραφική Παράσταση Συνολικών Πορτιμήσεων Υποψηφίων 2018 : Εδώ
Κατευθύνσεις:
     1) Κ1 - Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης
     2) Κ1 - Θεμελιώσεις Πληροφορικής
     3) Κ1 - Λογισμικό
     4) Κ2 - Επεξεργασία Σήματος και Πληροφορίας
     5) Κ2 - Επικοινωνίες και Δικτύωση
     6) Κ2 - Υλικό και Αρχιτεκτονική
---------------------------------

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνεται στα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Το Τμήμα αρχικά στελεχώθηκε από εκπαιδευτικό δυναμικό προερχόμενο από τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής του ΕΚΠΑ.
Το Τμήμα  ακολουθεί συστηματικά τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί από την Πολιτεία (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας-ΑΔΙΠ) για τη διαρκή αξιολόγησή του. Η πρόσφατη (Μάιος 2011) έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή πέντε καθηγητών πανεπιστημίων της αλλοδαπής αναφέρει: “Γενικώς, η επιτροπή πρεσβεύει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό Τμήμα, ένα από τα καλύτερα στη χώρα και ασφαλώς το καλύτερο μεταξύ εκείνων τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό του αντικείμενο, το οποίο αξίζει την υποστήριξη και ενθάρρυνση από την Ελληνική Πολιτεία και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών”.Αθήνα,2012

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποτελείται από τρεις Τομείς:
Α’ Τομέας: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων της Πληροφορικής, τα Υπολογιστικά Μαθηματικά, τη Θεωρία και Μελέτη Αλγορίθμων και Γλωσσών Προγραμματισμού, Δομών Δεδομένων, Ανάπτυξης Λογισμικού και Γραφικής με Υπολογιστή.
Β’ Τομέας: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, με γνωστικό αντικείμενο την Ανάλυση, Σύνθεση και Εφαρμογές Συστημάτων Υλικού και Λογισμικού, Διαχείριση Βάσεων Πληροφοριών και Γνώσεων.
Γ’ Τομέας: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ, με γνωστικό αντικείμενο τις Διατάξεις και τα Συστήματα Επικοινωνίας, τα Δίκτυα Επικοινωνίας, την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας και τα Συστήματα Μικροηλεκτρονικής και Οπτικοηλεκτρονικής.
Εκτός από τον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις ακόλουθες έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις:
• Υπολογιστική Επιστήμη
• Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
• Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
• Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
• Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
• Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες).
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών συμμετέχει επιπλέον σε Διατμηματικά/
Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στους τομείς:
• Μικροηλεκτρονικής (Διοικητική υποστήριξη από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)
• Διοίκησης και Οικονομικής Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
• Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
• Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας και Αυτοματισμού
• Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης
• Λογικής και Θεωρίας Αλγορίθμων και Υπολογισμών

Κορμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Κ01 Ανάλυση Ι
Κ02 Λογική Σχεδίαση
Κ02ε Εργαστήριο Λογικής Σχεδίασης
Κ03 Γραμμική Άλγεβρα
Κ04 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Κ04ε Εργαστήριο Εισαγωγής στον Προγραμματισμό
Κ05 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
Κ06 Ανάλυση ΙΙ
Κ07 Φυσική
Κ08 Δομές Δεδομένων
Κ09 Διακριτά Μαθηματικά.
Κ10 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Κ11 Σήματα και Συστήματα
Κ12 Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική
Κ13 Πιθανότητες και στοιχεία Στατιστικής.
Κ14 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι
Κ14ε Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Ι.
Κ15 Αριθμητική Ανάλυση
Κ16 Δίκτυα Επικοινωνιών I .
Κ16ε Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών Ι.
Κ17 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα .
Κ18 Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων .
Κ19 Ηλεκτρονική .
Κ19ε Εργαστήριο Ηλεκτρονικής.
Κ20α Μαθηματικά Πληροφορικής .
Κ20β Μαθηματικά Τηλεπικοινωνιών .
Κ21 Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών .
Κ21ε Εργαστήριο Εισαγωγής στα Συστήματα Επικοινωνιών .
Κ22 Λειτουργικά Συστήματα
Κ23α Ανάπτυξη Λογισμικού
Κ23β Ανάπτυξη Λογισμικού για Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες.
Κ24 Προγραμματισμός Συστήματος.
Κ25 Θεωρία Υπολογισμού.
Κ26 Πρακτική Άσκηση
Κ27 Πτυχιακή Εργασία I .
Κ28 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ .

Θεωρητική Πληροφορική .

ΘΠ01 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού.
ΘΠ02 Γραφικά Ι .
ΘΠ02ε Εργαστήριο Γραφικών Ι .
ΘΠ03 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα
ΘΠ04 Παράλληλα Συστήματα
ΘΠ05 Κρυπτογραφία
ΘΠ06 Μεταγλωττιστές
ΘΠ07 Γραφικά ΙΙ
ΘΠ08 Θεωρία Αριθμών
ΘΠ09 Αλγοριθμική Επιχειρησιακή Έρευνα.
ΘΠ10 Θεωρία Γράφων .
ΘΠ11 Υπολογιστική Γεωμετρία
ΘΠ12 Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων .
ΘΠ13 Υπολογιστική Λογική
ΘΠ14 Μη Γραμμική Βελτιστοποίηση .
ΘΠ15 Συναρτησιακός Προγραμματισμός
ΘΠ16 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής.

Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές

ΥΣ01 Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων
ΥΣ02 Τεχνητή Νοημοσύνη
ΥΣ03 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
ΥΣ03ε Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων
ΥΣ04 Ανάλυση Συστημάτων
ΥΣ04ε Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων .
ΥΣ05 Λογικός Προγραμματισμός
ΥΣ06 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΙΙ
ΥΣ06ε Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΙΙ
ΥΣ07 Πληροφοριακά Συστήματα.
ΥΣ08 Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής.
ΥΣ09 Τεχνολογία Λογισμικού
ΥΣ10 Διδακτική της Πληροφορικής .
ΥΣ11 Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων.
ΥΣ12 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
ΥΣ13 Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων
ΥΣ14 Τεχνολογίες Εφαρμογών Διαδικτύου
ΥΣ14ε Εργαστήριο Τεχνολογιών Εφαρμογών Διαδικτύου
ΥΣ15 Πληροφορική και Εκπαίδευση .
ΥΣ16 Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής .

Επικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος

ΕΠ01 Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
ΕΠ01ε Εργαστήριο Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
ΕΠ02 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος
ΕΠ02ε Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος
ΕΠ03 Θεωρία Πληροφορίας και Στοιχεία Κωδίκων
ΕΠ04 Ψηφιακές Επικοινωνίες
ΕΠ04ε Εργαστήριο Ψηφιακών Επικοινωνιών
ΕΠ05 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα – Κεραίες.
ΕΠ06 Ανάλυση και Σχεδίαση Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων
ΕΠ07 Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων.
ΕΠ08 Αναγνώριση Προτύπων
ΕΠ09 Γραμμές Μεταφοράς, Κυματοδηγοί και Οπτικές Ίνες
ΕΠ09ε Εργαστήριο Γραμμών Μεταφοράς, Κυματοδηγών και Οπτικών Ινών
ΕΠ10 Επεξεργασία Εικόνας
ΕΠ11 Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο
ΕΠ11ε Εργαστήριο Συστημάτων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων σε Πραγματικό Χρόνο.
ΕΠ12 Φωτονική..
ΕΠ13 Ασύρματες Ζεύξεις
ΕΠ14 Ενσωματωμένα Συστήματα
ΕΠ14ε Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων.
ΕΠ15 Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ
ΕΠ16 Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα .
ΕΠ17 Διαχείριση Δικτύων
ΕΠ18 Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών.
ΕΠ19 Επεξεργασία Ομιλίας.
ΕΠ20 Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
ΕΠ21 Μουσική Πληροφορική
ΕΠ22 Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών & Επεξεργασίας Σήματος

οδηγός σπουδών

STEM_jobs_2008-2018FromCalvinDotEdu

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!