Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος) [350]

[350][ΑΕΙ][5] Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλίας (Βόλος)

;

Η φοίτηση στο Τμήμα διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Στα δύο πρώτα έτη σπουδών διδάσκονται πέντε μαθήματα (επιπλέον μια ξένη γλώσσα) σε κάθε εξάμηνο, τα οποία αφορούν κυρίως τη βασική οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση, καθώς και τα οικονομικά της επιχείρησης. Επίσης διδάσκονται μαθήματα δικαίου. Οι σπουδές στα πρώτα έτη στοχεύουν στην εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και την προετοιμασία επιλογής κατεύθυνσης στο τελευταίο έτος.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει τρεις κατευθύνσεις, οι οποίες συγκροτούνται από δέσμες με μαθήματα επιλογής, στα τελευταία δύο εξάμηνα. Οι δέσμες αυτές αποτελούν επί το πλείστον εξειδικεύσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.
Οι κατευθύνσεις είναι:
– Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη
– Χρηματοοικονομική & Τραπεζική
– Οικονομική των Επιχειρήσεων
Για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται 40 μαθήματα + 4 ΞΓ, σύνολο 240 ECTS. Τα ECTS είναι πιστωτικές μονάδες που μεταφέρονται μεταξύ των τμημάτων και αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας κάθε μαθήματος.
Στο τελευταίο έτος, στην έναρξη του 7ου εξαμ., κάθε φοιτητής/τρια καλείται να επιλέξει μία από τις τρεις κατευθύνσεις, και εκτός των τεσσάρων υποχρεωτικών μαθημάτων της κύριας κατεύθυνσης που επέλεξε οφείλει να παρακολουθήσει επιπλέον έξι μαθήματα τα οποία θα επιλέξει είτε από την κύρια
κατεύθυνση ή από άλλη κατεύθυνση, ή ενδεχομένως και από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Στην διαδικασία επιλογής, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι τουλάχιστον τρία από τα μαθήματα επιλογής θα πρέπει να προέρχονται από την κύρια κατεύθυνση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ=81
1 εξ -Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ)
1 εξ -Γαλλικά Ι
1 εξ -Γερμανικά Ι
1 εξ -Εισαγωγή στην Οικονομική Σκέψη
1 εξ -Εισαγωγή στο Δίκαιο
1 εξ -Ιταλικά Ι
1 εξ -Μαθηματικά Ι
1 εξ -Οικονομική Ιστορία
1 εξ -Πληροφορική Ι
2 εξ -Αγγλικά ΙΙ
2 εξ -Γαλλικά ΙΙ
2 εξ -Γερμανικά ΙΙ
2 εξ -Εμπορικό Δίκαιο
2 εξ -Ιταλικά ΙΙ
2 εξ -Μαθηματικά ΙΙ
2 εξ -Πληροφορική ΙΙ
2 εξ -Στατιστική Ι
3 εξ -Αγγλικά ΙΙΙ
3 εξ -Γερμανικά ΙΙΙ
3 εξ -Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
3 εξ -Επιχειρησιακή Οικονομική
3 εξ -Ιταλικά ΙΙΙ
3 εξ -Λογιστική
3 εξ -Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
3 εξ -Μάρκετινγκ
3 εξ -Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ
3 εξ -Στατιστική ΙΙ
4 εξ -Αγγλικά IV
4 εξ -Γαλλικά IV
4 εξ -Γερμανικά IV
4 εξ -Δειγματοληψία
4 εξ -Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
4 εξ -Ιταλικά IV
4 εξ -Οικον. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής
4 εξ -Υπολογιστικές Μέθοδοι για Οικονομολόγους
5 εξ -Δημόσια Οικονομική Ι
5 εξ -Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
5 εξ -Οικονομετρία ΙΙ
5 εξ -Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης
5 εξ -Οικονομική Μεγέθυνση
5 εξ -Οικονομική της Αγοράς Εργασίας
5 εξ -Οργανωσιακή Συμπεριφορά
6 εξ -Αξιολόγηση Επενδύσεων
6 εξ -Δημόσια Οικονομική ΙΙ
6 εξ -Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί
6 εξ -Διεθνές Εμπόριο
6 εξ -Οικονομική των Θεσμών
6 εξ -Περιφερειακή Οικονομική
6 εξ -Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων
7 εξ -Αστική Οικονομική και Αγορά Ακινήτων
7 εξ -Βιομηχανική Οργάνωση
7 εξ -Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
7 εξ -Διεθνής Τραπεζική & Χρηματοοικονομική
7 εξ -Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
7 εξ -Ελληνική Οικονομία
7 εξ -Επιχειρησιακή Διοίκηση
7 εξ -Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
7 εξ -Θεωρίες Οικονομικής Εξέλιξης
7 εξ -Μέθοδοι Έρευνας
7 εξ -Οικονομική Δυναμική
7 εξ -Οικονομική Μεθοδολογία
7 εξ -Οικονομική της ανάπτυξης (Θεωρία και πολιτική)
7 εξ -Οικονομική της Υγείας
7 εξ -Οικονομική των Μεταφορών
7 εξ -Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
8 εξ -Αγροτική Οικονομική
8 εξ -Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
8 εξ -Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων
8 εξ -Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
8 εξ -Δίκαιο και Οικονομία
8 εξ -Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
8 εξ -Διοικητική Επιστήμη
8 εξ -Διοικητική Λογιστική
8 εξ -Θεσμοί και ανάπτυξη
8 εξ -Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής
8 εξ -Θεωρία Παιγνίων
8 εξ -Οικονομική Ολοκλήρωση – Παγκοσμιοποίηση- Γεωστρατηγικές
8 εξ -Οικονομική της Τεχνολογίας
8 εξ -Οικονομική του Περιβάλλοντος
8 εξ -Πολυεθνικές επιχειρήσεις
8 εξ -Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός;

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,grΠροϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

 

0 Shares
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!