ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) [352]

[352][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 206/6– 9– 1999.
. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Όλα τα μαθήματα
αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές μονάδες και ο φοιτητής καλείται να παρακολουθήσει 40 μαθήματα κορμού
και, είτε 10 μαθήματα επιλογής, είτε 8 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας.
β. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα κατ’ επιλογή μαθήματα: από 1 έως 2 το έκτο εξάμηνο, από 4 έως 6 το έβδομο και από 2 έως 5 το όγδοο εξάμηνο

Τα μαθήματα κορμού είναι τα ακόλουθα:
1. Μαθηματικός Λογισμός
2. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
3. Εισαγωγή στους Η/Υ
4. Εισαγωγή στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο
5. Ξένη Γλώσσα Ι
6. Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα
7. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
8. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
9. Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA)
10. Στατιστική των Επιχειρήσεων
11. Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
12.Ξένη Γλώσσα ΙΙ
13. Μικροοικονομική Ι
14. Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
15. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
16. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
17. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
18. Βάσεις Δεδομένων
19.Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
20. Μικροοικονομική ΙΙ
21. Μακροοικονομική
22. Οργανωσιακή Συμπεριφορά
23. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
24. Επιχειρηματικό Λογισμικό
25. Ξένη Γλώσσα ΙV
26. Επιχειρησιακή Έρευνα
27. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
28. Οικονομική της Τεχνολογίας Ι
29. Δημόσια Οικονομική
30. Οικονομετρία
31. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
32.Ξένη Γλώσσα V
33.Πολιτική Οικονομία
34. Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι
35. Στρατηγικό Μάρκετινγκ
36. Εργατικό Δίκαιο και Εργασιακές Σχέσεις
37. Διοίκηση Λειτουργιών
38. Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Εφοδιαστικής (logistics)
39. Ηλεκτρονικό Εμπόριο,Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής και Ασφάλεια Συναλλαγών
40.Θεωρία Παιγνίων
Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα :
41. Συμπεριφορά Καταναλωτή
42. Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
43. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
44. Οικονομική της Τεχνολογίας ΙΙ
45. Οικονομική του Τουρισμού
46. Διοίκηση του Τουρισμού & των Τουριστικών Επιχειρήσεων
47. Αθλητική Διοίκηση
48. Οικονομική της Υγείας
49. Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι (εργαστηριακό)
50. Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (εργαστηριακό)
51. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
52. Βιομηχανικό Μαρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων
53. Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων
54 . Πολιτική & Οργάνωση Τουρισμού
55 . Τουριστικό Μαρκετινγκ
54. Διοίκηση Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών &
Κοινωνικών Συναιτεριστικών Επιχειρήσεων
56. Διοίκηση Συγκρούσεων
57. Διαχείρηση Ανθρώπινων Πόρων
58. Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς
59. Τεχνολογίες Διαδικτύου
60. Οικονομικά Θέματα Αθλητισμού
61. Διοίκηση & Πολιτική Υγείας
62. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
63. Διεθνικές Επιχειρήσεις
64. Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
65. Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
66. Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων
Λογαριασμών
67. Διεθνής Διοίκηση
68. Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (φροντιστήριο)
69. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (φροντιστήριο)
70.Ελεγκτική
71. Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών
72.Θεωρία Κόστους
73.Κοστολογικά Συστήματα

Μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα
74. Ιστορία της Τέχνης (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
75. Παιδαγωγική / Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη
(Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Αντίστοιχα τμήματα για μετεγγραφές:

[313][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ
[322][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Π.ΜΑΚ (Θεσσαλονίκη)
[316][ΑΕΙ][5] Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά
[352][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας
[320][ΑΕΙ][5] Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, . Για την αναδημοσίευση της είδησης από άλλες ιστοσελίδες είναι απαραίτητη η αναφορά του link προς το άρθρο του sep4u.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!