ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) [352]

Last updated on June 1st, 2020 at 11:40 pm

[352][ΑΕΙ][4] ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 206/6– 9– 1999.
. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει μαθήματα κορμού και μαθήματα επιλογής. Όλα τα μαθήματα
αντιστοιχούν σε 3 διδακτικές μονάδες και ο φοιτητής καλείται να παρακολουθήσει 40 μαθήματα κορμού
και, είτε 10 μαθήματα επιλογής, είτε 8 μαθήματα επιλογής συν τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας.
β. Κατά το πρώτο δεκαήμερο του 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα κατ’ επιλογή μαθήματα: από 1 έως 2 το έκτο εξάμηνο, από 4 έως 6 το έβδομο και από 2 έως 5 το όγδοο εξάμηνο

Μαθήματα κορμού
Τα μαθήματα κορμού (υποχρεωτικά) ανά εξάμηνο είναι τα ακόλουθα:
Α έτος ‐ 1ο εξάμηνο
1. ΒΑ_103 Εισαγωγή στους Η/Υ
2. ΒΑ_105 Μαθηματικός Λογισμός
3. ΒΑ_107 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
4. ΒΑ_109 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι ³
5. ΒΑ_111 Ξένη Γλώσσα Ι
6. ΒΑ_115 Εισαγωγή στο Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο
Α έτος ‐ 2ο εξάμηνο
7. ΒΑ_106 Δυναμικά Μαθηματικά Υποδείγματα
8. ΒΑ_108 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
9. ΒΑ_114 Ξένη Γλώσσα ΙΙ
10. ΒΑ_112 Στατιστική των Επιχειρήσεων
11. ΒΑ_125 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
12. ΒΑ_157 Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου⁴
Β έτος ‐ 3ο εξάμηνο
13. ΒΑ_104Α Προγραμματισμός Η/Υ (JAVA)⁵
14. ΒΑ_119 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
15. ΒΑ_120 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
16. ΒΑ_121 Βάσεις Δεδομένων
17. ΒΑ_123 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων
18. ΒΑ_127 Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ
Β έτος ‐ 4ο εξάμηνο
19. ΒΑ_110 Οργανωσιακή Συμπεριφορά
20. ΒΑ_117 Μικροοικονομική Ι
21. ΒΑ_118 Μακροοικονομική
22. ΒΑ_122 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
23. ΒΑ_126 Επιχειρηματικό Λογισμικό
24. ΒΑ_128 Ξένη Γλώσσα IV
Γ έτος ‐ 5ο εξάμηνο
25. ΒΑ_116 Μικροοικονομική ΙΙ
26. ΒΑ_194 Επιχειρησιακή Έρευνα
27. ΒΑ_202 Επιχειρησιακή Στρατηγική Ι
28. ΒΑ_206Α Διοίκηση Λειτουργιών⁶
29. ΒΑ_224 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Γ έτος ‐ 6ο εξάμηνο
30. ΒΑ_197 Δημόσια Οικονομική
31. ΒΑ_199Α Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης⁷
32. ΒΑ_204 Στρατηγικό Μάρκετινγκ
33. ΒΑ_207 Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων
34. ΒΑ_225 Επιχειρησιακή Στρατηγική ΙΙ
Δ έτος ‐ 7ο εξάμηνο
35. ΒΑ_133 Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιαστικής (Logistics)⁸
36. ΒΑ_174 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία⁸
37. ΒΑ_201 Πολιτική Οικονομία
Δ έτος ‐ 8ο εξάμηνο
38. ΒΑ_143Α Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων⁹
39. ΒΑ_211 Θεωρία Παιγνίων
40. ΒΑ_218 Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός, Επιχειρηματικής Στρατηγικής και
Ασφάλεια Συναλλαγών
6.4.2 Μαθήματα επιλογής
Τα μαθήματα επιλογής είναι τα ακόλουθα :
Χειμερινό εξάμηνο (5ο ή 7ο)
41. ΒΑ_102 Διεθνής Διοίκηση
42. ΒΑ_134 Διοίκηση Συγκρούσεων
43. ΒΑ_147 Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς
44. ΒΑ_149 Διεθνικές Επιχειρήσεις
45. ΒΑ_154 Συστήματα Υποστήριξης Δορυφόρων Λογαριασμών
46. ΒΑ_169 Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών
47. ΒΑ_176 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ
48. ΒΑ_189 Τεχνολογίες Διαδικτύου
49. ΒΑ_200Α Ξένη Γλώσσα V¹⁰
50. ΒΑ_213 Διοίκηση Ξενοδοχείων
51. ΒΑ_220 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ & Οργάνωση Δυναμικού Πωλήσεων
52. ΒΑ_222 Διοργάνωση Πολιτιστικών & Αθλητικών Γεγονότων
53. ΒΑ_226 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας και Ποσοτική Ανάλυση
54. ΒΑ_227 Δίκαιο Επιχειρήσεων και Αξιογράφων
55. ΒΑ_229 Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου¹¹
56. ΒΑ_303 Διοικητική Λογιστική
57. ΒΑ_304 Φορολογική Λογιστική
58. ΒΑ_306 Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου και Αγορές Παραγώγων
Εαρινό εξάμηνο (6ο ή 8ο)
59. ΒΑ_140 Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων
60. ΒΑ_141 Προσομοίωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών
61. ΒΑ_153 Τραπεζική Ανάλυση και Χρηματοδότηση
62. ΒΑ_205 Εργατικό Δίκαιο & Εργασιακές Σχέσεις
63. ΒΑ_209 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
64. ΒΑ_212 Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Τουριστική Οικονομία
65. ΒΑ_214 Αθλητική Διοίκηση¹²
66. ΒΑ_216 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
67. ΒΑ_219 Συμπεριφορά Καταναλωτή¹²
68. ΒΑ_223 Ειδικά Θέματα Διοίκησης Λειτουργιών¹²
69. ΒΑ_228 Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρικής Διακυβέρνησης
70. ΒΑ_298 Μακροοικονομική ΙΙ ¹¹
71. ΒΑ_299 Οικονομική Πολιτική ¹¹

Last updated on June 1st, 2020 at 11:42 pm

Untitled Document #####
Σύνολο συναφών (όχι απαραίτητα αντίστοιχων) τμημάτων: 10
Τμήματα (sep4u.gr) AEI ΕΠ Β.2019 ΜετΒ Ε.2020 ΜετΕ ΕΤΗ ΕΙΔ ΠΛΗ ΜΑΘ Ο.Σ ΓΠΒ
313 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΟΠΑ 4 16087 627 299 0 4 0 Inf Math OS εδώ
316 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 4 14186 431 354 0 4 0 Inf Math OS εδώ
322 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ. 4 13558 518 299 0 4 0 Inf Math OS εδώ
669 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΔΑ 4 11136 -509 403 0 4 0 Inf Math OS εδώ
352 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ 4 9823 -1342 329 0 4 0 Inf Math OS εδώ
1601 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙΠΑΕ 4 7170 280 0 4 0 Inf Math OS εδώ
1427 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 7120 350 0 4 0 Inf Math OS εδώ
1655 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛΜΕΠΑ 4 7027 300 0 4 0 Inf Math εδώ
1546 -ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 4 5534 300 0 4 0 Inf Math OS εδώ
320 -ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ 4 5305 -4700 390 0 4 0 Inf Math OS εδώ
Σύνολα : (sep4u.gr) # # # # 3304 0 0 % # # # # #
Διαφορά μέγιστης και ελάχιστης βάσης: 10782 - (Καλοδήμος Δ. - http://sep4u.gr) - Σύνολο Εισακτέων:
ΕΠ=Επιστημονικό ΠΕδίο / Β=Βάση/Ε=Εισακτέοι / ΕΙΔ=Ειδικό Μάθημα / ΓΠΒ=Γραφική Παράσταση Βάσεων 2004- 2019 / ΠΛΗ=Πληροφορίες για κάθε τμήμα ξεχωριστά / ΜΑΘ=ΟΛΑ τα μαθήματα σήμερα / Ο.Σ=Οδηγοί Σπουδών )
#####

Last updated on January 24th, 2017 at 09:07 am

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

Last updated on June 8th, 2019 at 05:58 pm


Προϋποθέσεις Εγγραφής Μέλους ΟΕΕ

A) Ως μέλη του ΟΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανώτατων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ), του Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην ΑΒΣΠ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην ΑΒΣΘ), των Οικονομικών Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι πτυχιούχοι ισότιμων Οικονομικών Σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα (N. 2515/1997)

Με αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης εγγράφονται:
• Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων των τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
• Οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με κατεύθυνση στη Χρηματοοικονομική Μηχανική.
• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων κορμού είναι οικονομικής κατεύθυνσης.
• Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά
• Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας της Σχολής Περιβάλλοντος ,Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ακολουθώντας το πρόγραμμα οικονομικής κατεύθυνσης.

Β) Υποχρεούνται επίσης να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ οι διδάκτορες ή κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ακόμη και αν δεν είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου ανώτατης οικονομικής σχολής εφόσον αποδεδειγμένως χρησιμοποιούν το μεταπτυχιακό τους τίτλο σπουδών στις οικονομικές επιστήμες για να ασκήσουν οικονομολογικό επάγγελμα ως κύρια βιοποριστική απασχόλησή τους.

Γ) Δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη του ΟΕΕ και οι διδάκτορες των οποίων η διδακτορική διατριβή και η μετέπειτα αυτοδύναμη διδασκαλία σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης, χωρίς τις προϋποθέσεις πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν.3912/2011, δικαιούνται να εγγραφούν ως μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας οι πτυχιούχοι των τμημάτων της Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην οικονομική επιστήμη των ελληνικών Α.Ε.Ι. ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος της αλλοδαπής και χρησιμοποιούν το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για την κατάληψη θέσης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ή για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος.

© 2016 – 2019, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

© 2016 – 2020, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

Last updated on January 24th, 2017 at 09:07 am

Κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγοι

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών − Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το Π.Δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν.3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το Π.Δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το Π.Δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το Π.Δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος ή ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (2). Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) και πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου (3). Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π. Επιπλέον, απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

© 2016 – 2017, sep4u,gr. All rights reserved. sep4u,gr

  •  
  •  
  •  
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!