10 κορυφαίες αναδυόμενες τεχνολογίες

1.Augmented Reality Everywhere/

Virtual reality (VR) immerses you in a fictional, isolated universe. Augmented reality (AR), in contrast, overlays computer-generated information on the real world in real time. As you look at or wear a device equipped with AR software and a camera – be it a smartphone, a tablet, a headset or smart glasses – the program analyses the incoming video stream, downloads extensive information about the scene and superposes on it relevant data, images or animations, often in 3D.
Η εικονική πραγματικότητα (VR) σας βυθίζει σε ένα φανταστικό, απομονωμένο σύμπαν. Η ενισχυμένη πραγματικότητα (AR), αντίθετα, επικαλύπτει πληροφορίες που παράγονται από υπολογιστή στον πραγματικό κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Καθώς κοιτάτε ή φορέστε μια συσκευή εξοπλισμένη με λογισμικό AR και μια φωτογραφική μηχανή – είτε πρόκειται για ένα smartphone, ένα tablet, ένα ακουστικό ή έξυπνα γυαλιά, το πρόγραμμα αναλύει την εισερχόμενη ροή βίντεο, μεταφορτώνει εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με τη σκηνή και υπερκαλύπτει σχετικά δεδομένα , εικόνες ή κινούμενα σχέδια, συχνά σε 3D.

2. Advanced Diagnostics for Personalized Medicine/Προηγμένα διαγνωστικά για εξατομικευμένη ιατρική

3. AI for Molecular Design /Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης επιταχύνουν την αναζήτηση νέων φαρμάκων και υλικών

4. AI That Can Argue and Instruct. New algorithms will enable personal devices to learn any topic well enough to debate it.
Today’s digital assistants can sometimes fool you into believing they are human, but vastly more capable digital helpers are on their way. Behind the scenes, Siri, Alexa and their ilk use sophisticated speech-recognition software to figure out what you are requesting and how to provide it, and they generate natural-sounding speech to deliver scripted answers matched to your questions. Such systems must first be “trained” – exposed to many, many examples of the kinds of requests humans are likely to make – and the appropriate responses must be written by humans and organized into highly structured data formats.

5. Implantable Drug-Making Cells. Releasing drugs directly into patients’ bodies as they are needed is fast becoming feasible.

6.Lab-Grown Meat. Meat produced without killing animals is heading to your dinner table (Τεχνητό κρέας).

7.Electroceuticals. Nerve-stimulating therapies could soon replace drugs for many chronic conditions. (Ηλεκτρικές συσκευές. Οι νευρο-διεγερτικές θεραπείες θα μπορούσαν σύντομα να αντικαταστήσουν τα φάρμακα για πολλές χρόνιες παθήσεις).

8. Gene Drive. A genetic tool that can alter – and potentially eliminate – entire species has taken a dramatic leap forward. (Ένα γενετικό εργαλείο που μπορεί να αλλάξει – και ενδεχομένως να εξαλείψει – ολόκληρα είδη έχει κάνει ένα δραματικό άλμα προς τα εμπρός)

9. Plasmonic Materials. Light-controlled nanomaterials are revolutionizing sensor technology (Πλασμονικά υλικά. Τα ελεγχόμενα με το φως νανοϋλικά ανατρέπουν την τεχνολογία των αισθητήρων)

10.Algorithms for Quantum Computers. Developers are perfecting programs meant to run on quantum computers

ΥΓ. Η μεταφράση έγινε από το https://translate.google.com

 

πηγή:

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com