Πενταετή και τα τμήματα Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών, β) Πολιτικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΔΑ: ΩΙΑ846ΜΤΛΗ-Ξ9Μ