Σύγκριση βάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Τεράστιες διαφορές μορίων.

Στη στήλη Βάση ΕΠΑΛ (ΒΕ)/Βάση ΓΕΛ (ΒΓ) με κόκκινο είναι τα τμήματα που τα μόρια στα ΕΠΑΛ είναι λιγότερα από τα μόρια στα ΓΕΛ.

pe20-gel-epal-vas-2020 (Αλφαβητικά)

pe20-gel-epal-vas-2020-diaf-morion (Σε φθίνουσα σειρά διαφοράς μορίων)

Εντύπωση προκαλούν οι πολύ χαμηλές βάσεις στα Οικονομικά τμήματα για τα ΕΠΑΛ και οι υψηλές βάσεις στις σχολές υγείας για τα ΕΠΑΛ.

Σε 226 τμήματα οι βάσεις στα ΕΠΑΛ είναι μεγαλύτερες και σε 119 τμήματα οι βάσεις στα ΓΕΛ είναι μεγαλύτερες .
Τα μαθήματα που εξετάζονται τα ΕΠΑΛ είναι διαφορετικά από τα μαθήματα που εξετάζονται τα ΓΕΛ.
Στα ΕΠΑΛ υπάρχουν συντελεστές ενώ στα ΓΕΛ δεν υπάρχουν.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com