Αδιαφορία πολλών σχολών για τις κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ!

Όπως  προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα σε 53 (!!!) τμήματα που είχαμε κενές θέσεις λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ενώ ΕΠΡΕΠΕ και ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ να μειώσουν τον Συντελεστή ΕΒΕ ΔΕΝ το έκαναν. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα Τμήματα να ορίσουν τον ελάχιστο Συντελεστή ΕΒΕ 0.8 και ΔΕΝ το έκαναν.  Οι εξηγήσεις που δίνω είναι ή αδιαφορία ή  θέλουν λιγότερους  φοιτητές.

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα μόνο 40% των Τμημάτων έχουν τον κατώτατο Συντελεστή ΕΒΕ 0.8. Είναι προφανές ότι πρέπει αυτό το ποσοστό να γίνει πάνω από 50% για να έχουμε λιγότερες κενές θέσεις. Προφανές επίσης είναι ότι ο ελάχιστος Συντελεστής ΕΒΕ 0.8 είναι μεγάλος και πρέπει να μικρύνει. Θα μπορούσε να γίνει 0.7 όσος είναι και ο ελάχιστος συντελεστής ΕΒΕ για τα Ειδικά Μαθήματα.

*Σε τρία Μουσικά Τμήματα δεν έχει οριστεί Συντελεστής ΕΒΕ γιατί έχουν ειδικό τρόπο εισαγωγής.

Τμήματα που μείωσαν το Συντελεστή ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2023

Πίνακας με τα Τμήματα με κενές θέσεις το 2022 :
pe22-kenes-theseis-abc

Καλοδήμος Δημήτρης

4 thoughts on “Αδιαφορία πολλών σχολών για τις κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ!

  1. Μάλλον έχετε ξεχάσει κάποια τμήματα, όπως τα ΔΕΤ στα περιφερειακά πανεπιστήμια

    • από τα 4 ΔΕΤ της επαρχίας τα 3 έχουν ΣΕΒΕ=0.8 και της Τρίπολης 0.9.

Leave a Comment

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com