Σύγκριση της βαθμολογίας του 1ου και του τελευταίου επιτυχόντα στις Πανελλαδικές 2012

[πατήστε εδώ]

Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι όσο μεγαλύτερη βάση εισαγωγής έχει μια σχολή τόσο λιγότερα είναι τα μόρια που χωρίζουν τον 1ο από τον τελευταίο επιτυχόντα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τα τμήματα της Νομικής και Ιατρικής.

ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 19800 (1ος) 19170 (τελευταίος)
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (1ος) 19071 18276 (τελευταίος)

Αντίθετα όσο μικρότερη βάση εισαγωγής έχει μια σχολή τόσο περισσότερα είναι τα μόρια που χωρίζουν τον 1ο από τον τελευταίο επιτυχόντα.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ) 13206 (1ος) 6610 (τελευταίος)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 15801 (1ος) 8201 (τελευταίος)

Από τη μελέτη της βαθμολογίας του 1ου και του τελευταίου επιτυχόντα , της Γενικής Σειράς της Κατηγορίας 90% , προκύπτει επίσης ότι ο τελευταίος επιτυχών έχει σχεδόν στο σύνολο των σχολών τουλάχιστον το μισό της βαθμολογίας του 1ου επιτυχόντα. Επομένως ή πρόταση κάποιων να τεθεί ως ελάχιστη βαθμολογίας εισαγωγής το μισό της βαθμολογίας του πρώτου συμβαίνει ήδη.
Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει με τις ιδικές κατηγορίες . Ενδιαφέρον έχει το παρακάτω σχόλιο που μου έστειλε ο συνάδελφος Γιώργος Βαρελάς:
“Δημήτρη το ζητούμενο είναι σε κάθε κατηγορία (γενική, πολυτέκνων, τριτέκνων, κοινωνικών κριτηρίων, μουσουλμάνων ή και όποια άλλη προστεθεί) να εισάγεται ο υποψήφιος που έχει συγκεντρώσει μόρια τουλάχιστον ίσα με ένα ποσοστό 50% ή ίσως και μεγαλύτερο (θα το εξηγήσω στη συνέχεια)* των μορίων του πρώτου επιτυχόντα της γενικής κατηγορίας (ή ένα αντίστοιχο ποσοστό του τελευταίου επιτυχόντα στη γενική κατηγορία, που φρονώ ότι είναι το πιο δίκαιο).

*Για παράδειγμα στο Φυσικό Αθήνας (ημερήσιο 90%):

Πρώτος Τελευταίος
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19325 16399
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 16348 14649
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 16370 15692
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 16356 15743
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 4490 4490
Εισήχθη ο τελευταίος με 4490 μόρια, δηλαδή: 4490*100/19325 = 23,23% των μορίων του πρώτου

ή 4490*100/16933 = 26,52% των μορίων του τελευταίου, που εισήχθησαν (αντιστοίχως) στη γενική περίπτωση.

Έχω τη γνώμη ότι αυτό το ποσοστό πρέπει να μην είναι κάτω από 50% (αλλά και 40% να τεθεί, τουλάχιστον θα αποφευχθούν οι ακρότητες).”

Καλοδήμος Δ.