Υπολογισμός Μορίων για την είσοδο στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Παλιό Λύκειο)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 15 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Πρόγραμματα υπολογισμού μορίων υποψηφίων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις Πανελλαδικές Εξετ. απο τους Προφορικούς Βαθμούς και τους Βαθμούς των Γραπτών
A] online Υπολογισμός:
[πατήστε εδώ]

B] Υπολογισμός με EXCEL:
yp_morion_2010_proforiko_grapto.xls

Πρόγραμμα υπολογισμού μορίων υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα του Γενικού Λυκείου απο το Βαθμό Πρόσβασης:

A] online Υπολογισμός:
[πατήστε εδώ]
B] Υπολογισμός με EXCEL:

yp_morion_09_bathmo_porvasis.xls

Υ.Γ:Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος προκύπτει με στρογγυλοποίηση σε 1 δεκαδικό ψηφίο ενώ ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης με στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικα ψηφία.[ ΦΕΚ 2539Α/29-12-2009]
Αναλυτικό παράδειγμα υπολογισμού μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων

par_yp_morion.pdf

ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Η εισαγωγή στις παραπάνω Σχολές και στα Τµήµατα, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα, γίνεται µε βάση τα µόρια που προκύπτουν από το άθροισµα των γινοµένων του Γενικού Βαθµού Πρόσβασης και των Βαθµών Πρόσβασης των δύο µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», καθώς και του βαθµού του τυχόν απαιτούµενου ειδικού µαθήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά µαθήµατα, βαθµός ειδικού µαθήµατος είναι ο Μέσος Όρος των βαθµών που σηµείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά µαθήµατα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τµήµατος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούµενο ειδικό µάθηµα και να έχει επιτύχει σ’ αυτό βαθµό τουλάχιστον ίσο µε τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίµακα 0-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά µαθήµατα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα µαθήµατα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθµολογίας και βαθµός ειδικού µαθήµατος, για τον υπολογισµό των µορίων, είναι ο µέσος όρος των βαθµών των δύο αυτών ειδικών µαθηµάτων.
Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι:
―8 για το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης,
― 1,3 για το πρώτο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από µάθηµα γενικής παιδείας σύµφωνα µε τα παρακάτω,
― 0,7 για το δεύτερο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από µάθηµα γενικής παιδείας σύµφωνα µε τα παρακάτω.
Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες ανάλογα µε το τµήµα είναι:
― 2 για τα Τµήµατα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού του τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Παν/µίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας του τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του ίδιου Παν/µίου,
― 2 για τα Τµήµατα που απαιτούνται τα ειδικά µαθήµατα Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο ή Αρµονία
και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,
― 1 για τα λοιπά Τµήµατα που απαιτείται ειδικό µάθηµα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, ∆ιεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης και
―2για τα ΤΕΦΑΑ.
• Τα µαθήµατα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία έχουν ορισθεί ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας κατά επιστηµονικό πεδίο είναι:
Ι.  Επιστηµονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών»
α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό µάθηµα θεωρητικής κατεύθυνσης) β) Ιστορία (υποχρεωτικό µάθηµα θεωρητικής κατεύθυνσης)
II.    Επιστηµονικό πεδίο «Θετικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής
κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής
κατεύθυνσης).
III.    Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Υγείας»
α) Βιολογία (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης) β) Χηµεία (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης).
IV.    Επιστηµονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής
κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής
κατεύθυνσης).
V.    Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης»
α) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (µάθηµα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις) β) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής (µάθηµα γενικής παιδείας).

Αντικατάσταση µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας επιτρέπεται µόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας. Τα µαθήµατα γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστηµονικό πεδίο είναι:
Ι.  Επιστηµονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών»
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου
II.    Επιστηµονικό πεδίο «Θετικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής β) Νεοελληνική Γλώσσα
III.    Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Υγείας»
α) Βιολογία
β) Νεοελληνική Γλώσσα
IV.    Επιστηµονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα
Για το επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης» δεν προβλέπεται αντικατάσταση των µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι µάθηµα επιλογής για όλες τις κατευ¬θύνσεις και το άλλο είναι µάθηµα γενικής παιδείας. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» και δεν πάρουν µέρος στην εξέταση του µαθήµατος αυτού τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριµένο µάθηµα και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν (0).

Ενα παράδειγμα:
YPOLOGISMOS_MORION.pdf

B] Υπολογισμός με EXCEL:

1 σκέψη στο “Υπολογισμός Μορίων για την είσοδο στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Παλιό Λύκειο)

Σχολιάστε

1 × two =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here