Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (186)

Σχολές/Βάσεις/Πεδία [ΚΕΣΥΠ Λαμίας] ΤΜΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Κωδικός : 186
Ίδρυμα: ΔΠΘ
Επ. Πεδίο/α: 1
Έτη Σπουδών: 4
Συντελεστής ΕΒΕ : 0.80
ΕΒΕ (2023) : 9.42
Μετεγγραφή: Μη Αντίστοιχο
Site: http://www.bscc.duth.gr/
Μαθήματα (Εύδοξος) : https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/2836/2023
Οδηγός Σπουδών : OS
Εξωτερική Αξιολόγηση : AX
Βάσεις 2004- 2023 : Εδώ
Εισακτέοι 2001- 2023 : Εδώ
Προτιμήσεις Επιτυχόντων 2023 : Εδώ
Συνολικές Προτιμήσεις Υποψηφίων 2023 : Εδώ
Συντελεστές Βαρύτητας:
[1 ΕΠ ] ΓΛ: 30 - ΑΡΧ: 20 - ΙΣΤ: 30 - ΛΑΤ: 20
Μαθήματα ανά Εξάμηνο:
[ΕΞ] Μαθήματα (Βασικά [Β], Κατευθύνσεων [Κ], Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) ) :
[7] [ΒΥ] Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος Ι
[8] [ΒΥ] Από την πολυεθνική αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος ΙΙ
[5] [ΒΥ] Βουλγαρική Γλώσσα V
[6] [ΒΥ] Βουλγαρική Γλώσσα VI
[1] [ΒΥ] Βουλγαρική Γλώσσα Ι
[4] [ΒΥ] Βουλγαρική Γλώσσα ΙV
[3] [ΒΥ] Βουλγαρική Γλώσσα ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Βουλγαρική Λογοτεχνία ΙI
[7] [ΒΥ] Βουλγαρική Λογοτεχνία ΙII
[8] [ΒΥ] Βουλγαρική Λογοτεχνία ΙV
[6] [ΒΥ] Βουλγαρικός Πολιτισμός
[3] [ΒΥ] Γενική Παιδαγωγική
[8] [ΒΥ] Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
[4] [ΒΥ] Διδακτική γλώσσας
[5] [ΒΥ] Διδακτική λογοτεχνίας (κοινό για όλες τις ειδικεύσεις)
[5] [ΒΥ] Διδασκαλία της γλώσσας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο
[6] [ΒΥ] Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο
[7] [ΒΥ] Δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (μάθημα κοινό για όλες τις ειδικεύσεις)
[2] [ΒΥ] Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου
[7] [ΒΥ] Εθνογραφική-κοινωνική ιστορία και πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.)
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη Γλωσσολογία
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στη θεωρία της μετάφρασης
[1] [ΒΥ] Εισαγωγή στην Οργάνωση της διεθνούς κοινωνίας
[3] [ΒΥ] Εκμάθηση γλωσσών
[4] [ΒΥ] Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία
[8] [ΒΥ] Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρουμανικής γλώσσας
[8] [ΒΥ] Εξειδικευμένα θέματα της μεταφράσης βουλγαρικής
[1] [ΒΥ] Επιλογής μια από τις τέσσερις παρευξείνες γλώσσες: Τουρκική Ι, Ρώσικη Ι, Ρουμανική Ι, Βουλγαρική Ι
[4] [ΒΥ] Επιλογής μια από τις τέσσερις παρευξείνες γλώσσες: Τουρκική ΙV, Ρώσικη ΙV, Ρουμανική ΙV, ΒουλγαρικήΙV
[3] [ΒΥ] Επιλογής μια από τις τέσσερις παρευξείνες γλώσσες: Τουρκική ΙΙΙ, Ρώσικη ΙΙΙ, Ρουμανική ΙΙΙ, Βουλγαρική ΙΙΙ
[7] [ΒΥ] ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
[6] [ΒΥ] Έρευνα και διδασκαλία του Λεξιλογίου 
[3] [ΒΥ] Η αρχαιολογική έρευνα στις ελληνικές αποικίες του Εύξεινου Πόντου
[1] [ΒΥ] ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
[2] [ΒΥ] Θεωρία της Ορολογίας 
[3] [ΒΥ] Θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Βουλγαρίας Ι
[6] [ΒΥ] Ιστορία της Βουλγαρίας ΙI
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Βουλγαρικής γλώσσας
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Θράκης κατά τους Νεωτέρους Χρόνους
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Ρουμανίας Ι
[5] [ΒΥ] Ιστορία της ρουμανικής γλώσσας
[5] [ΒΥ] Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας
[6] [ΒΥ] Ιστορία της ρουμανικής λογοτεχνίας ΙΙ
[5] [ΒΥ] Ιστορία της Ρωσίας Ι
[2] [ΒΥ] Ιστορία του ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα
[6] [ΒΥ] ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (κοινό για όλες τις ειδικεύσεις)
[1] [ΒΥ] Κοινοτική οργάνωση των Ελλήνων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο
[2] [ΒΥ] Κοινοτική, κοινωνική, πνευματική και οικονομική ζωή των Ελλήνων στη σύγχρονη Τουρκία (μετά τη συνθήκη της Λωζάννης)
[3] [ΒΥ] Λαογραφία του ποντιακού ελληνισμού
[7] [ΒΥ] Μεθοδολογία διδασκαλίας της βουλγαρικής γλώσσας και λογοτεχνίας Ι
[7] [ΒΥ] Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρουμανικής γλώσσας και λογοτεχνίας
[7] [ΒΥ] Μεταφραστικά θέματα της βουλγαρικής γλώσσας
[7] [ΒΥ] Μεταφραστικά θέματα της ρουμανικής γλώσσας
[7] [ΒΥ] Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας
[5] [ΒΥ] Μυθολογίες του Διόνυσου και του Ορφέα στη Θράκη
[2] [ΒΥ] Μυθολογίες των λαών του Παρευξείνιου χώρου
[7] [ΒΥ] Νεοελληνική νομική ορολογία για μεταφραστές
[4] [ΒΥ] Ο Η/Υ στη μεθοδολογία της έρευνας
[4] [ΒΥ] Ο κόσμος του Ισλάμ
[5] [ΒΥ] Οθωμανική Ιστορία Ι (πηγές)
[6] [ΒΥ] Οθωμανική Ιστορία ΙΙ (πηγές)
[4] [ΒΥ] Οι παρευξείνιες χώρες στο Διεθνές σύστημα
[5] [ΒΥ] Οσμανική και Τουρκική Ιστορία Ι (19ος-20ος αι.)
[6] [ΒΥ] Οσμανική και Τουρκική Ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.)
[1] [ΒΥ] Πληροφορική Ι
[7] [ΒΥ] Πρακτικές ασκήσεις Βουλγαρικής Γλώσσας ως ξένης Ι
[5] [ΒΥ] Ρουμανική Γλώσσα V
[6] [ΒΥ] Ρουμανική Γλώσσα VΙ
[7] [ΒΥ] Ρουμανική Γλώσσα VΙΙ
[1] [ΒΥ] Ρουμανική Γλώσσα Ι
[4] [ΒΥ] Ρουμανική Γλώσσα ΙV
[2] [ΒΥ] Ρουμανική Γλώσσα ΙΙ
[3] [ΒΥ] Ρουμανική Γλώσσα ΙΙΙ
[8] [ΒΥ] Ρουμανική λογοτεχνία ΙV
[7] [ΒΥ] Ρουμανική λογοτεχνία ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Ρουμανικός Πολιτισμός
[5] [ΒΥ] Ρωσική Γλώσσα V
[7] [ΒΥ] Ρωσική Γλώσσα VΙΙ
[1] [ΒΥ] Ρωσική Γλώσσα Ι
[3] [ΒΥ] Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] Ρωσική λογοτεχνία Ι
[8] [ΒΥ] Ρωσική λογοτεχνία ΙV
[7] [ΒΥ] Ρωσική λογοτεχνία ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Ρωσικός πολιτισμός
[3] [ΒΥ] Σημασιολογία
[4] [ΒΥ] Στοιχεία δημοσίου διεθνούς δικαίου
[5] [ΒΥ] Σύγχρονη Ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο
[2] [ΒΥ] Σύγχρονη πολιτική των Παρευξείνιων Χωρών 
[1] [ΒΥ] Σύγχρονοι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί θεσμοί στον παρευξείνιο χώρο
[5] [ΒΥ] Τουρκική Γλώσσα V
[6] [ΒΥ] Τουρκική Γλώσσα VΙ
[1] [ΒΥ] Τουρκική Γλώσσα Ι
[4] [ΒΥ] Τουρκική Γλώσσα ΙV
[2] [ΒΥ] Τουρκική Γλώσσα ΙΙ
[3] [ΒΥ] Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ
[5] [ΒΥ] Τουρκική γλώσσα και γραμματεία Ι
[8] [ΒΥ] Τουρκική γλώσσα και γραμματεία ΙV
[7] [ΒΥ] Τουρκική γλώσσα και γραμματεία ΙΙΙ
[6] [ΒΥ] Τουρκική κοινωνία και Πολιτισμός
[8] [ΒΥ] Φιλολογική Λαογραφια στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια
---------------------------------

Στο site του τμήματος αναφέρεται:

Το Τμήμα σύμφωνα με το Ιδρυτικό του Διάταγμα (90/2000) , έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως στελέχη σε κρατικές ελληνικές υπηρεσίες, προξενικά γραφεία ή ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Παρευξείνιες Χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τουρκία) ή ως εκπαιδευτές της οικείας κατά περίπτωση γλώσσας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εμπειρογνώμονες ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις προαναφερθείσες χώρες ή ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων».
Καθορισμός ποσόστωσης για την επιλογή από τους φοιτητές του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
– το 45% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στη ρωσική κατεύθυνση
– το 25% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στην τουρκική κατεύθυνση
– το 15% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στη βουλγαρική κατεύθυνση
– το 15% των εγγεγραμμένων θα γίνεται δεκτό στη ρουμανική κατεύθυνση
Κάθε φοιτητής/τρια θα δηλώνει με σειρά προτεραιότητας και τις 4 κατευθύνσεις κατά την εγγραφή του/της. Η τελική κατάταξη θα γίνεται με βάση το βαθμό πρόσβασης των εισαγωγικών εξετάσεων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Ειδικότερα μπορούν να απασχοληθούν:
Σε δημόσιες επιχειρήσεις και Υπουργεία ως στελέχη, σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες.
Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και εμπορικοί ακόλουθοι, ακόλουθοι Τύπου, εμπειρογνώμονες.
Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, όπως π.χ. η Παρευξείνια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, OXFAM, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Ευρωπαϊκή Προοπτική.
Σε ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.
Στην Εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητάς τους. Συγκεκριμένα ως πτυχιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν τις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης αλλοδαπών, παλιννοστούντων και νέο προσφύγων.

Μέχρι του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί σχετική θετική γνωμοδότηση από το Π.Ι. ή το Ι.Ε.Π. για τους απόφοιτους του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατά συνέπεια δεν έχουν ενταχθεί σε εκπαιδευτικό κλάδο. Κατόπιν αυτού οι ως άνω απόφοιτοι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν/διοριστούν και να διδάξουν στα σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά).
Αυτό αναφέρεται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκου Φίλη σε σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή.
Επίσης, σημειώνεται ότι ο τίτλος σπουδών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών δεν αντιστοιχεί σε κωδικό Κλάδου-Ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθμ. 1321812/Ε2 (ΦΕΚ 1842 τ.Β΄/26-8-2015) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2,3 και 4 του άρθρου 9του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-05-2010 τ.Α΄). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα προσόντα των αναγγελλόντων κατόχων του ανωτέρω τίτλου σπουδών να μη συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών.